ภาวะพึ่งพาและความต้องการของผู้สูงอายุ ที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกผู้ป่วยนอก : Dependency and Needs of older persons attended outpatient rehabilitation unit

Authors

  • Tatiya Treapkhuntong Out patient department, Srinakarind Hospital, Medication Faculty,Khon kaen University
  • Pongpan Aroonsang Nursing Faculty, Khon Kaen University

Keywords:

ภาวะพึ่งพา, ความต้องการ, มาสโลว์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ผู้สูงอายุ, dependency, needs, Ebersole, Maslow, rehabilitation

Abstract

การศึกษาภาวะพึ่งพาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุจำนวน 100 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ดัชนีจุฬาเอดีแอล และแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพาในกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ร้อยละ 72.0 (95 % CI 63.05-80.95) กิจกรรมที่พึ่งพามากที่สุด คือ การขึ้นลงบันได 1 ชั้น ภาวะพึ่งพาในกิจวัตรประจำวันต่อเนื่อง พบ ร้อยละ 74.0 (95% CI 65.25-82.75) กิจกรรมที่พึ่งพามากที่สุด คือ การใช้บริการรถเมล์/รถสองแถว และการทำหรือเตรียมอาหาร/หุงข้าว ผู้สูงอายุมีความต้องการทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 4.02 (SD = 0.44) (95 % CI 3.93-4.10) ความต้องการสูงสุด คือ ด้าน ความมั่นคงและปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

The purpose of this descriptive research is aimed to describe the dependency and needs of older persons attended an outpatient rehabilitation unit of a tertiary care hospital. A sample of 100 older persons. Data were collected using questionnaires including personal data. Barthel ADL Index, Chula ADL Index and needs questionnaire. It was found that most of the older persons (72.0%) (95% CI 63.05-80.95) had dependency for basic activities of daily living. The instrumental activity of daily living reported was (74.0%) (95% CI 65.25-82.75).The needs of the older persons reported the most were at a low level (Mean = 4.02; SD = 0.44) (95% CI 3.93-4.10) 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Demographics social statistics office, National statistical office. Preliminary report survey of older persons year 2014.Bangkok; 2014. (in Thai)

Prasartkul P, editor.Situation of the Thai older persons 2012. Bangkok. Institute for population and social research; 2013. (in Thai)

Instiute for population and social research Mahidol University.The population reseach in 2016. [Internet].2016 [cited 2016 March 5]. Available from http:// ipsr.mahidol.ac.th. (in Thai)

Prachuabmoh V, editor. Situation of the Thai elderly 2011. Bangkok. Institute for population and Social Research; 2012. (in Thai)

Jitapunkul S, Suriyawongpaisal P, editors. Health problems of the elderly, Thailand. Bangkok; 1999. (in Thai)

Fine M, Glendinning C. Dependence, independence or

inter-dependence? revisiting the concepts of “care”and “dependency.” Ageing and society 2005; 25 (04): 601-621.

Aroonsang P. Nursing problems of older persons: the using. Khon kaen. Klugnana publisher; 2011. (in Thai)

Yoshida D, Ninomiya T, Doi Y, Hata J, Fukuhara M, Ikeda F, et al. Prevalence and causes of functional disability in an elderly general population of Japanese: The Hisayama study. Journal of Epidemiology 2012; 22(3): 222.

Touhy TA, Jett KF. Ebersole P. Ebersole and Hess’ gerontological nursing & healthy aging. 4th ed. St. Louis, MO: Elsevier/Mosby; 2014.

Acosta D, Rottbeck R, Rodríguez G, Ferri CP, Prince M J. The epidemiology of dependency among urban-dwelling older people in the Dominican Republic: a cross-sectional survey. BMC Public Health 2008; 8: 285.

Aris MA, Draman SB, Rahman J, Shamsuddin N. Functional disabilities and its associated factors among elderly patients in primary care clinics. Internal Medicine Journal 2009; 16(4): 251–256

Doungpibool P. Evaluation of elderly's dependency level in wat phleng district at batcharuri province. Master of science program of social and health system management graduated school Silpakorn university; 2009. (in Thai)

Thammasorn O. Lifestyte, health problems and dependency needs of the late old age. Master of nursing science thesis in adult nursing, graduate school. Prince of Songkla university; 2001. (in Thai)

Gilmour H, Park J. Dependency, chronic conditions and pain in seniors. Health reports 2006; 16 Suppl: 21–31.

Acosta D, Rottbeck R, Rodríguez G, Ferri CP, Prince MJ. The epidemiology of dependency among urban-dwelling older people in the Dominican republic; a cross-sectional survey. BMC Public Health 2008; 8: 285.

Kanchanachitra C, editor. Thailand health profile 2007. Nakhon Pathom. Instiute for Population and social research, Mahidol university; 2007. (in Thai)

Unnapiruk L. Gerontological nursing , Neurological problem and other, 3nd. Bangkok, Mahidol university; 2010. (in Thai)

Ebersole P, Hess PA, Touhy TA, Jett KF, Luggen AS. Toward healthy aging: human needs and nursing response. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2008.

Stallard E. Estimates of the incidence, prevalence, duration, intensity, and cost of chronic disability among the U.S. elderly. North American Actuarial Journal 2011; 15(1): 32-58.

Maslow AH. Motivation and personality. 2nd ed. New York: Harper & Rown ;1970.

Maslow AH. Motivation and personality. New York:Harper and Row; 1954.

Poungvarin N. Thai Geriatric Depression Scale TGDS. Siriraj Medical Journal 1994; 46: 1-9. (in Thai)

Committee test The brain preliminary version Thailand, 2002. Mini Mental State Examination-Thai 2002. Bangkok. Department of medical service, Ministry of public health; 2002. (in Thai)

Wongvanit S. Needs assessment research.Bangkok. Chulalongkorn university press; 2007. (in Thai)

Gilmour H, Park J. Dependency, chronic conditions and pain in seniors. health reports 2006; 16 Suppl: 21–31

Jatupornpipat S. Dependency self concept and life satisfaction of elderly patients with cerebrovascular accident. Master of nursing science thesis in Gerontological nursing, graduate school, Chiang Mai university; 2000. (in Thai)

Aroonsang P, Sritanyaratana W, Lertrat P, Subindee S, Surit P, Theeranut A, at al. Health profile of older persons in health care institute and in community. Khon Kaen, Faculty of nursing Khon Kaen university; 2009. (in Thai)

Downloads

Published

2016-08-10

How to Cite

1.
Treapkhuntong T, Aroonsang P. ภาวะพึ่งพาและความต้องการของผู้สูงอายุ ที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกผู้ป่วยนอก : Dependency and Needs of older persons attended outpatient rehabilitation unit. JNSH [Internet]. 2016 Aug. 10 [cited 2022 Dec. 4];39(3):75-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/59041