พฤติกรรมของบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

Authors

  • Nedruetai Punaglom Nakhon Phanom University
  • wisai kata Nakhon Phanom University

Keywords:

Behaviors, Loss, Illness, Northeast Thailand people, Laos people

Abstract

พฤติกรรมของบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวต่อการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม

Experiences of Northeast Thailand and Laos parents to losing a child to illness while admitted to the Nakhon Phanom Hospital.

เนตรฤทัย ภูนากลม* พย.ม. (Nedruetai Punaglom*MS.N.)

วิสัย คะตา** พย.ม. (Wisai Kata** MS.N.)

สุนทร โพธิสาร***ปร.ด. (Suntorn Pothisarn***Ph.D.)

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพฤติกรรมของบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย ผู้ให้ข้อมูลคือบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆทุกกรณี ขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม จำนวน 12 และ 17 คน ตามลำดับ เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการศึกษาสะท้อนพฤติกรรมของบิดามารดาต่อการสูญเสียบุตร ได้แก่  ฮ้องวิญญาณนำทางเมือเฮือน ตุ้มโฮมกั๋นงันเฮือนศพ  ตัดพี่ตัดเซื้อ  บวชหน้าไฟนำทางเฮ้อไปสวรรค์  ปัดเป่าทุกข์โศกบ่มีโรคบ่มีภัย ตุ้มโฮมกั๋นงันเฮือนดี๋ เก็บเถ้าดูกแจกข้าวหา เบิ่งธรรมนำหาลูก และเฮ็ดบุญสุนทานตามประเพณี ข้อค้นพบนี้ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย

คำสำคัญ : พฤติกรรม การสูญเสีย การเจ็บป่วย  ชาวไทยอีสาน  ชาวลาว

Abstract

             This qualitative study aimed to describe behaviors of Northeast Thailand and Laos parents to losing a child to illness while admitted to the Nakhon Phanom hospital. Study informants were 12, 17 Northeast Thailand and Laos parents in order. Data were collected by in-depth interview, non-participant observation and note taking. Data analyses were conducted by thematic analyses. This study reveals that call the soul back home, integration of the community for funeral, cut off the relationship, ordination for navigation to heaven, removal of sorrow, integration of the community for happy house, ceremony store ashes of the dead, yearning to find the soul and make merit follow traditional. The findings of this study can be used as a guideline for providing nursing interventions for caring Northeast Thailand and Laos parents to losing a child to illness. Keywords: Behaviors, Loss, Illness, Northeast Thailand people, Laos people  

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

***อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

****ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-05-18

How to Cite

1.
Punaglom N, kata wisai. พฤติกรรมของบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล. JNSH [Internet]. 2016 May 18 [cited 2022 Aug. 13];38(4):81-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/41420