ปัจจัยทำนายการดำรงบทบาทการเป็นมารดาของสตรีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี* Factors predicting Maternal Role Attainment among HIV-Seropositive mothers

Authors

  • Prangwalee Anupapvisedkul Mae Fah Luang University

Abstract

ปัจจัยทำนายการดำรงบทบาทการเป็นมารดาของสตรีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี*

ปรางวลี  อนุภาพวิเศษกุล พย.ม.**  ชมพูนุช  โสภาจารีย์  Ph.D.(Nursing)***  อังคณา  โสภณ พย.ม.****   

สุภาพร  อุตสาหะ ศษ.ม.*****


บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและความเครียดและในการทำนาย การดำรงบทบาทมารดาของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยา บาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 90 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดา แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดความเครียด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการถดถอยพหุคูณแบบบังคับเข้า ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถทำนายความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีได้มากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β=.34, p<.01)รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคม (β=.23,  p ≤ .05) ตามลำดับ

Abstract :

The objective of this descriptive predictive research was to determine  the factors that can predict  maternal role attainment. The purposive sampling technique was used to recruit 90 HIV-positive mothers in the postpartum period in regional, general and community hospitals in Chiang Rai Province.  Research instruments consisted of the personal factors questionnaires, The Short-form of  Maternal Role Attainment questionnaires, Rosenberg’s Self esteem  scale, The Personal Resource Questionnaires 85 (PRQ 85) and The Stress questionnaires. The data were analyzed by multiple regression : Enter model. The results of the research showed that the all factors are self esteem, social support and stress could predict to achieve maternal role attainment among HIV-Sero positive mothers for 25 percentages. Self esteem is the most important factor could  predicting maternal role attainment (β=.34, p <.01) and the second factor is Social support (β =.23, p ≤ .05)

keywords : maternal role attainment, HIV-positive mothers, self esteem, social support, stress


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Prangwalee Anupapvisedkul, Mae Fah Luang University

333 moo 1 tumbol tasud ampur meung chiangrai 57100

References

Bureau of Epidemiology, Ministry of Public health. Situation of HIV/AIDS in Thailand. Oct 31, 2014 (in Thai)

Chiangrai Provincial Public Health Office. Report of Prevention of HIV from mother to child transmission. Oct 31, 2014 (in Thai)

Gray GE, McIntyre J 2007. HIV and pregnancy. British Medical Journal 2007; 334:

-53

Kotze M, Visser M, Makin J, Sikkem K, Forsyth B. Psychological Variables Associated with Coping of HIV-Positive Women Diagnosed During Pregnancy. AIDS Behav 2013; 17: 498-507.

Siwayutthakij B. The Maternal Role Experiences of HIV Positive Mothers Participating in the Preventing Mother To Child Transmission and Care Project at Krathumbaen Hospital in Samut Sakorn Province. [The Degree of Master of Nursing Science]. Bangkok: Christian University; 2014. (in Thai)

Sandelowski M, Lambe C, Baroso J. Stigma in HIV-positive woman. Journal of Nursing Scholarship 2004; 36(2):122-28.

Hackl KL, Somlai AH, Kclly JA, Kalichman SC. Woman living with HIV/AIDS : The dual challenge of being a patient and caregiver. Health & Social work 1997; 22(1): 53-62.

Sukkasem N. Maternal Role Attainment and Postpartum Depression. [The Degree of Master of Nursing Science]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2012. (in Thai)

Khongcharoen R. Maternal Factors and Maternal Role Attainment among Breast Feeding Adolescents. [The Degree of Master of Nursing Science]. Bangkok: Christian University; 2013. (in Thai)

Pakdewong P. A structural model development of Mercer's maternal role attainment in Thai HIV-seropositive mothers. [The Degree of Doctor of Philosophy(nursing)]. Bangkok: Mahidol University; 2006.(in Thai)

Mercer RT. Predictors of maternal role attainment at one year post-birth. Western Journal of Nursing Research1986; 8(1): 9-32.

Mercer RT. Becoming a mother versus maternal role attainment. Journal of Nursing Scholarship 2004; 36(3): 227-32.

Mercer RT. A theoretical framework for studying factor that impact on the maternal role. Nursing Research 1981; 24(4): 264-71.

Mercer RT. The process of maternal role attainment over the first year. Nursing Research 1985; 34(4):198-204.

Pornsawat D. Spouse support, family support and selected personal factors influencing

Maternal role attainment in adolescent mothers. [The Degree of Master of Nursing Science]. Chonburi : Burapha University; 2013. (in Thai)

Thorndike RM. Correlation Procedures for Research. New York: Garder Press 1978.

Komdenlek P. Roles of Family Members in Caring for HIV Infected Persons Receiving

Antiretroviral Drugs at Chun District, Phayao Province. [The Degree of Master of Nursing Science]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2011. (in Thai)

Chaisalee P. Tension and Coping Behavior of People Living with HIV [The Degree of

Master of Education]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2006. (in Thai)

Monhaphol T. Stress, coping behavior and social support in HIV infected pregnant

women at King Chulalongkorn memorial hospital and Nopprathragathanee hospital. [The Degree of Master of Science]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2004. (in Thai)

Ngai FW, Chan SW. Stress, Maternal Role Competence, and Satisfaction Among

Chinese Woman in the Perinatal Period. Research in Nursing & Health 2012; 35: 30-9.

Nakamura Y, Takeishi Y, Ito N, Ito M, Atogami F, Yoshizawa T. Comfort with

Motherhood in Late Pregnancy Facilitates Maternal Role Attainment in Early Postpartum. Tohoku J. Exp. Med 2015; 235: 53-9.

Wongwattanakul C. Influence of Personal factors, anxiety and social support on

maternal role attainment of postpartum mothers who have infants with hyperbilirubinemia and received phototherapy. [The Degree of Master of Nursing Science]. Bangkok: Mahidol University; 2012.(in Thai)

Limrungrong P. The relationship between social support and maternal adaptation of HIV-

infected mothers. [The Degree of Master of Nursing Science]. Bangkok: Mahidol

University; 1997. (in Thai)

Downloads

Published

2016-07-10

How to Cite

1.
Anupapvisedkul P. ปัจจัยทำนายการดำรงบทบาทการเป็นมารดาของสตรีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี* Factors predicting Maternal Role Attainment among HIV-Seropositive mothers. JNSH [Internet]. 2016 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 15];39(2):44-53. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/40635