แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา THE NURSING PRACTICE GUIDELINE FOR BREASTFEEDING PROMOTION

Authors

  • Pranee Theerasopon

Keywords:

nursing practice guideline, breastfeeding promotion

Abstract

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล เป็นเครื่องมือการทำงานของพยาบาลที่สะท้อนคุณภาพปฏิบัติการพยาบาล ผลของการใช้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางด้านสุขภาพต่อมารดาทารก ช่วยลดความเสี่ยงในมารดาทารก ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ไม่จำเป็น แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ควรมีความครอบคลุมแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย แนวปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล และแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ต่อเนื่องตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และการติดตามหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล

The nursing practice guideline is a nursing tool which reflects the quality of nursing practice. The outcome of using nursing practice guidelines for breastfeeding promotion will lead to improved health benefits for mothers and infants; reduced maternal and infant health risks and complications, reduced redundancies and performance risks. It also reduces the time and the cost of care that are not necessary.  Nursing practices guideline for breastfeeding promotion should cover the guideline for policy, the guideline for nursing competency development and the continuous nursing practice guideline, starting from pregnancy, childbirth, until the postpartum period and follow-up care after discharge. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-03-07

How to Cite

1.
Theerasopon P. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา THE NURSING PRACTICE GUIDELINE FOR BREASTFEEDING PROMOTION. JNSH [Internet]. 2015 Mar. 7 [cited 2022 Oct. 1];38(1):142-50. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/37602

Most read articles by the same author(s)