การดูแลพระภิกษุอาพาธ : การดูแลระยะสุดท้าย Care of Sick Buddhist Monks : An End of Life Care

Authors

  • Rawat Ekwuttiwongsa Khonkaen University

Abstract

บทคัดย่อ

                 การศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การดูแลพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาสะท้อนปรากฏการณ์การดูแลพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย จำนวน 6 แก่นสาระ คือ 1)การดูแลให้กายสบาย 2)การดูแลให้จิตสงบ 3)ให้ญาติเฝ้าดูแล 4)การดูแลมิติจิตวิญญาณ : มิติที่ถูกละเลย 5)การดูแลที่มีอุปสรรค และ 6)องค์ความรู้ : สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อค้นพบจากการศึกษาก่อให้เกิดความเข้าใจใน ปรากฏการณ์การดูแลพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้ายและ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ  :  ปรากฏการณ์วิทยา  การดูแลระยะสุดท้าย  พระภิกษุอาพาธ

     Abstract

             This qualitative study, philosophically underpinned by phenomenology aimed to explain the phenomenon of end of life care in sick Buddhist monks . 12 nurses from The Lung Pu Man Phuritatto ward, Faculty of Medicine, Khon Kaen University were purposively selected for the study. In-depth interviewing were applied for data collection. Data were  analyzed  by content analysis. The results reflected the phenomenon of care was composed of 6 themes.1)Caring for physical comfort.2)Caring for peaceful mind.3)Caring by family.4)Spiritual care:  the  neglected dimension. 5)The end of life care : the barriers of care and 6)The body of knowledge :the thing that nurse should be developed. This finding provide understanding phenomenon of  end of life care in sick Buddhist monk and can be the basic foundation for development nurse potential for effective end of life care in sick Buddhist monk.

     Keywords : phenomenology, end of life care, sick Buddhist monk

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rawat Ekwuttiwongsa, Khonkaen University

Thailand  Citation Index Center

References

Bumpenchit S. Dead and dying : Concept and nursing care. Khon Kaen : Klungnanawittaya ; 2004. (in Thai)

Wisserith W, Khunngern J. The situation analysis of palliative care in Thailand, Journal of Gerontology and Medicin 2006 ; 7(3) : 12-20. (in Thai)

Bumpenchit S, Thadmala M, Promlakano S. Potential development of nursing care for patients at the end of life. Journal of Nursing Science and Health 2013 ; 36(1) : 54-66. (in Thai)

Small N, Barnes S, Payne S, Parker C, Seamark D, Gariblla S. Dying, death and bereavement : a qualitative study of the views of carers of people with heart failure in the UK. BMC Palliat Care 2009 ; 8(2) : 1-10.

McGuigan D. Communicating bed news to patients : a reflective approach. Nurs Stand 1987 ; 23(31) : 51-6.

Slort W, Scheweitzer BMP, Blankenstein AH, Abarshi EA, Echteld MA, Aaronson NK et al. Perceived barriers and facilitators for general practitioner – patient communication in palliative care : a systematic review. Palliat Med 2011 ; 25(6) : 613-23.

Pereira SA, Fonseca AM, Carvalho AS. Burnout in palliative care : a systematic review. Nurs Ethics 2011 ; 18(3) : 317-26.

Chirawutkul S. Qualitative research in health science2nd ed. Bangkok : Offset Creation ; 2010. (in Thai)

Lincon YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Newburg Park : Sage ; 1985.

Nitmanat K. The end of life care. Songkla : Orange Media ; 2012. (in Thai)

Sherwen E. Improving end of life care for adult. Nurs Stand2014 ; 28(32) : 51-7.

Potter J, Hami F, Bryan T, Quigley C. Symptoms in 400 patients referred to palliative care services : prevalence and patterns. Palliat Med 2003 ; 17 : 310-14.

Chaipetch O, Nitmanat K, Kung – in W. ICU nurse’ experience in caring for patients at the end of life. Thai Journal Nursing Council 2011 ; 26(1) 41-55. (in Thai)

Ekwuttiwongsa R, Ngoanam P, Soonthrapa W. Wuttisarn P. Life, death and dying : a Buddhist perspective and application in nursing. Journal of Nursing Science and Health 2014 ; 37(2) : 127-34. (in Thai)

Ekwuttiwongsa R, Sangchart B. Sick Buddhist Monk’s experience in spiritual practice. Journal of Nursing Science and Health 2013 ; 36(3) : 72-80. (in Thai)

Jompaeng Y, Sangchart B. Nurse’s perception of a good death : A phenomenology study. Journal of Nursing Science and Health 2013 ; 36(3) : 49-59. (in Thai)

Spichiger E. Living with terminal illness patient and family experiences of hospital end of life care. Int J Palliat Nurs 2008 : 14(5) : 220-8.

Spichiger E. Family experiences of hospital end of life care in Switzerland : An interpretive phenomenological study. Int J Palliat Nurs 2009 : 15(7) : 332-37.

Ekwuttiwongsa R, Sangchart B. Spirituality of sick Buddhist monks. Journal of Nursing Science and Health 2012 : 35(2) 100-10.

Buppha P, Sangchart B. Spiritual care in critically ill persons perceived by nurses and Patients. Journal of Nursing Science and Health 2012 : 35(3) : 62-71. (in Thai)

Edward A, Pang N, Shiu V, Chan C. The understanding of spirituality and the potential role spiritual care in end of life and palliative care : a meta – study of qualitative research. Palliat Med 2010 : 24(8) : 253-70.

Milligan S. Optimising Palliative and end of life care in hospital. Nurs Stand 2012 : 26(4) : 48-56.

McCourt R, Power JJ, Glackin M. General nurse’s experience of end of life care in acute hospital setting : a literature review. Int J Palliat Nurs 2013 : 19(10) : 510-16.

Tubtesud W. Nurse knowledge and attitude toward nursing care for end of life in police general hospital. Journal of The Police Nurses 2009 : 1(2) : 85-95. (in Thai)

Brereton L, Gardiner C, Gott M, Ingleton C, Barnes S Carroll C. The hospital environment for end of life care of older adult and their families : an integrative review. J Adv Nurs 2012 : 68(5) : 981-93.

Downloads

Published

2015-11-28

How to Cite

1.
Ekwuttiwongsa R. การดูแลพระภิกษุอาพาธ : การดูแลระยะสุดท้าย Care of Sick Buddhist Monks : An End of Life Care. JNSH [Internet]. 2015 Nov. 28 [cited 2022 Jun. 25];38(3):110-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/33565