ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการ และระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน Relationships among Response to Symptoms and Hospital Arrival Time of Acute Stroke Patients

Authors

  • Wiphawadee Potisopha Khon Kaen University

Keywords:

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน การตอบสนองต่ออาการ ระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล (response to symptoms, hospital arrival time, acute stroke patients)

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการ กับระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน จำนวน 85 ราย ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนและไคสแควส์ ผลการศึกษาพบค่ามัธยฐานของระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลเท่ากับ 259 นาที การตอบสนองต่ออาการที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมอาการ (p < .01) การรับรู้ความรุนแรงของอาการ (p < .01) ความวิตกกังวล (p < .05) การตอบสนองต่ออาการด้านการตอบสนองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการตอบสนองทางพฤติกรรม (p < .001) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่ออาการโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมาโรงพยาบาล บุคลากรทางสุขภาพจึงควรพัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลเรื่องการตอบสนองต่ออาการที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองที่เหมาะสมและลดระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล

Abstract

The correlational research aimed to study the relationships among response to symptoms, mode of transportation, and hospital arrival time of acute stroke patients. The sample consisted of 85 acute stroke patients that were admitted at the stroke unit in tertiary care hospitals in KhonKaen province. Descriptive statistics, Spearman Rank correlation, and Chi-square test were utilized in data analysis. The results revealed that the median of hospital arrival time was 259 minutes. The variables that had a significant relationship with hospital arrival time were perceived ability to control symptoms (p < .01), perceived severity of symptoms (p < .01), anxiety (p < .05), bystander response and first behavioral response of participants to symptoms (p < .001). The findings indicated that there was relationship between response to stroke symptoms and hospital arrival time. Thus, healthcare providers should develop informational guidelines to promote appropriate response to symptoms of acute stroke patients in order to improve appropriate response and decrease hospital arrival time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mukherjee D, Patil CG. Epidemiology and the global burden of stroke. World Neurosurgery. 2011 Dec;76(6S):S85-90. PubMed PMID: 22182277. Epub 2012/01/04. eng.

Saver JL, Smith EE, Fonarow GC, Reeves MJ, Zhao X, Olson DM, et al. The "golden hour" and acute brain ischemia: Presenting features and lytic therapy in >30,000 patients arriving within 60 minutes of stroke onset. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2010 Jul;41(7):1431-9. PubMed PMID: 20522809. Pubmed Central PMCID: 2909671. Epub 2010/06/05. eng.

Addo J, Ayis S, Leon J, Rudd AG, McKevitt C, Wolfe CD. Delay in presentation after an acute stroke in a multiethnic population in South london: The South london stroke register. Journal of the American Heart Association 2012 Jun;1(3):e001685. PubMed PMID: 23130144. Pubmed Central PMCID: 3487318. Epub 2012/11/07. eng.

Gargano JW, Wehner S, Reeves MJ. Presenting symptoms and onset-to-arrival time in patients with acute stroke and transient ischemic attack. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2011 Nov;20(6):494-502. PubMed PMID: 20719538. Epub 2010/08/20. eng.

Jin H, Zhu S, Wei JW, Wang J, Liu M, Wu Y, et al. Factors associated with prehospital delays in the presentation of acute stroke in urban China. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2012 Feb;43(2):362-70. PubMed PMID: 22246693. Epub 2012/01/17. eng.

Dracup K, Moser DK. Beyond sociodemographics: factors influencing the decision to seek treatment for symptoms of acute myocardial infarction. Heart Lung. 1997 Jul-Aug;26(4):253-62. PubMed PMID: 9257135. Epub 1997/07/01. eng.

Leventhal H, Brissette I, Leventhal EA. The common-sense model of self-regulation of health and illness. In: Cameron LD, Leventhal H, editors. The self-regulation of health and illness behaviour. New York: Routledge; 2003. p. 42-65.

Kim YS, Park SS, Bae HJ, Cho AH, Cho YJ, Han MK, et al. Stroke awareness decreases prehospital delay after acute ischemic stroke in Korea. Biomedcentral Neurology. 2011;11(2). PubMed PMID: 21211051. Pubmed Central PMCID: 3023649. Epub 2011/01/08. eng.

Barr J, McKinley S, O'Brien E, Herkes G. Patient recognition of and response to symptoms of TIA or stroke. Neuroepidemiology. 2006;26(3):168-75. PubMed PMID: 16493205. Epub 2006/02/24. eng.

Hong ES, Kim SH, Kim WY, Ahn R, Hong JS. Factors associated with prehospital delay in acute stroke. Emergency Medicine Journal. 2011 Sep;28(9):790-3. PubMed PMID: 20732862. Epub 2010/08/25. eng.

Zerwic J, Hwang SY, Tucco L. Interpretation of symptoms and delay in seeking treatment by patients who have had a stroke: exploratory study. Heart Lung. 2007 Jan-Feb;36(1):25-34. PubMed PMID: 17234474. Epub 2007/01/20. eng.

Mandelzweig L, Goldbourt U, Boyko V, Tanne D. Perceptual, social, and behavioral factors associated with delays in seeking medical care in patients with symptoms of acute stroke. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2006 May;37(5):1248-53. PubMed PMID: 16556885. Epub 2006/03/25. eng.

Billings-Gagliardi S, Mazor KM. Development and validation of the stroke action test. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2005 May;36(5):1035-9. PubMed PMID: 15817898. Epub 2005/04/09. eng.

Prasat Neurological institute. The study report to develop the medical care services in tertiary level and the higher for stroke. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2009. (in Thai)

Tiamkao S, et al. Handbook of the integrated stroke services system management. Khon Kaen: Faculty of Medicine, Khon Kaen University; 2012. (in Thai)

Dracup K, McKinley S, Riegel B, Mieschke H, Doering LV, Moser DK. A nursing intervention to reduce prehospital delay in acute coronary syndrome: a randomized clinical trial. Journal of Cardiovascular Nursing. 2006 May-Jun;21(3):186-93. PubMed PMID: 16699358. Epub 2006/05/16. eng.

Leventhal H, Cameron LD. Behavioral theories and the problem of compliance. Patient Education and Couseling. 1987;10:117-38.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2, editor. New Jersey: Hillsdale; 1988.

Polit DF, Beck CT, editors. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

Muengtaweepongsa S, Hunghok W, Harnirattisai T. Poor recognition of prompted treatment seeking even with good knowledge of stroke warning signs contribute to delayed arrival of acute ischemic stroke patients in Thailand. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2014 May-Jun;23(5):948-52. PubMed PMID: 24139409.

Lekpet J, Wuthisuthimethawee P, Vasinanukorn P. Prehospital time and Emergency Department time for acute ischemic stroke care at Songklanagarind Hospital. Songkla Med J 2009;27(3):203-212. (in Thai)

Pinyosree N. Factors related to seeking treatment after the onset of acute ischemic stroke patients. Master of Nursing Science, Chulalongkorn University; 2008. (in Thai)

Klungman P, Saengsuwan J. Selected Factors Associated with Seeking Treatment after The Onset Acute Stroke Elderly Patients. Journal of Nurses’ Association of Thailand, North-eastern Division. 2012;30(4):141-146. (in Thai)

Bray JE. Factors related to prehospital delay in stroke: Unpublished doctoral dissertation, Deakin University, Australia; 2011.

Palomeras E, Fossas P, Quintana M, Monteis R, Sebastian M, Fabregas C, et al. Emergency perception and other variables associated with extra-hospital delay in stroke patients in the Maresme region (Spain). European Journal of Neurology. 2008 Apr;15(4):329-35. PubMed PMID: 18312404. Epub 2008/03/04. eng.

Eissa A, Krass I, Levi C, Sturm J, Ibrahim R, Bajorek B. Understanding the reasons behind the low utilisation of thrombolysis in stroke. Australasian Medical Journal. 2013;6(3):152-67. PubMed PMID: 23589739. Pubmed Central PMCID: 3626030. Epub 2013/04/17. eng.

Mikulik R, Bunt L, Hrdlicka D, Dusek L, Vaclavik D, Kryza J. Calling 911 in response to stroke: a nationwide study assessing definitive individual behavior. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2008 Jun;39(6):1844-9. PubMed PMID: 18436888. Epub 2008/04/26. eng.

Fussman C, Rafferty AP, Lyon-Callo S, Morgenstern LB, Reeves MJ. Lack of association between stroke symptom knowledge and intent to call 911: a population-based survey. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2010 Jul;41(7):1501-7. PubMed PMID: 20466995.

Geffner D, Soriano C, Perez T, Vilar C, Rodriguez D. Delay in seeking treatment by patients with stroke: who decides, where they go, and how long it takes. Clinical neurology and neurosurgery. 2012 Jan;114(1):21-5. PubMed PMID: 21944574.

Downloads

Published

2015-07-10

How to Cite

1.
Potisopha W. ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการ และระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน Relationships among Response to Symptoms and Hospital Arrival Time of Acute Stroke Patients. JNSH [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2023 Dec. 9];38(1):9-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/27574