การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่ตกเลือด

  • พเยาว์ บุญที
คำสำคัญ: ภาวะตกเลือดหลังคลอด, การพยาบาล

บทคัดย่อ

ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนของการคลอดและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดา ดังนั้นการให้การพยาบาลมารดาในระยะรอคลอด ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและการเตรียมจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพจะช่วยให้มารดาปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากกรณีศึกษาผู้คลอดที่รับบริการคลอดในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 และ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดำเนินการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตกเลือดหลังคลอด และศึกษากรณีศึกษาโดยการบันทึกข้อมูลจากเวชระเบียนผู้คลอด การสัมภาษณ์ผู้คลอดและญาติ และการสังเกต วิเคราะห์การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดกรณีศึกษา 2 รายด้วยการประเมินปัญหาทางการพยาบาลด้วยแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน การกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การให้การพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ ข้อเสนอแนะ พยาบาลต้องสามารถประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลังคลอดซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีการฉีกขาดของช่องทางคลอด มีรกและเศษเยื่อหุ้มรกค้าง พยาบาลที่มีทักษะการประเมินและการตัดสินใจที่ดีจะช่วยมารดาหลังคลอดให้ปลอดภัยจากภาวะตกเลือดได้อย่างทันท่วงที

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage. Italy: WHO; 2012

Wanitchapongpun P, Ratsameecharoen K, Lertbannaphong T, editors. Modern textbook of obstetrics. Bangkok:Departmentofobstetricsand gynecology,Facultyofmedicine,Sirirajhospital; 2017. (in Thai)

Thaewpia S. Obstetrics nursing volume 3.PraboromarajchanokInstitute, Ministry of Public Health. Nontaburi: YudharindthPrinting; 2005. (in Thai)

World Health Organization, UNICEF, UNFPA, and the United Nation Population Division. Trends in maternal mortality: 1990 to 2013. Switzerland: WHO; 2014

Iamchareon T. Postpartum hemorrhage: Significance of nurse’s roles in prevention. APHEIT Journal 2017; 6(2): 146-57.

Ratanapitak W. Nursing care in postpartum hemorrhage. Journal of Nursing, Siam University 2018; 19(36): 101-12.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ