ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตร

  • มณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
คำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังอำนาจ, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว, การผ่าตัดคลอดบุตร

บทคัดย่อ

การผ่าตัดคลอดบุตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สำเร็จ มารดาที่ได้รับการผ่าตัด คลอดบุตรจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้สำเร็จก่อนออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยาวนานขึ้น อย่างน้อย 6 เดือน

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตร เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 20 คน โดยใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว รวบรวมข้อมูลระหว่าง มกราคม – มิถุนายน 2562 ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว แบบวัดความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้พลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามเกณฑ์ LATCH (Latch, Audible, Type, Comfort, Hold)  score วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย Mann-whitney u test, Independent sample t test และ Chi-Square

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คะแนนเฉลี่ย (mean = 9.00, S.D. ± 0.79) สูงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ (mean = 7.40, S.D. ± 1.05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) กลุ่มทดลอง รับรู้พลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คะแนนเฉลี่ย (mean= 88.45, S.D. ± 4.27) สูงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ (mean= 83.40, S.D. ± 8.48) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .024) และจำนวนมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนออกจากโรงพยาบาล กลุ่มทดลองมีจำนวน 20 ราย (100%) มากกว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีจำนวน 13 ราย (65%) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p=.223) โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Horta BL, Victora CG, World Health Organization. Short-term effects of breastfeeding: A systematic review on the benefits of breastfeeding on diarrhea and pneumonia mortality [Internet]; 2013. [cited 2018 December 1]. Available from: https:// apps.who.int/iris/handle/10665/95585

Campbell K, Fritz S. A systematic review: Effects of breastfeeding on early and late childhood. Honors research projects [Internet]; 2016 [cited 2018 December 1]. Available from: http://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/236

World Health Organization. Exclusive breastfeeding for optimal growth, development and health of infants [Internet]. 2019. [cited 2019 March 3]. Available from:https://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/

Horta BL, Mola CL, Victora CG. Breastfeeding and intelligence: A systematic review and meta-analysis [Internet]. Acta Paediatr. 2015; 104(467): 14-19. [cited 2018 December 1]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.13139

Phyathai hospital. The importance of breastfeeding [Internet]. 2018. [cited 2018 December 31]. Available from: https://www.phyathai.com (in Thai)

Chowdhury S, Sinha B, Sankar MJ, Taneja S, Bhandari N, Rollins N, et al. Breastfeeding and maternal health outcomes: A systematic review and meta-analysis [Internet]. Acta Pædiatrica 2015[cited 2018 December 1]; 104: 96-113. Available from: https:// https://doi.org/10.1111/apa.13102

World Health Organization & United Nations Children, s Fund. Global nutrition monitoring framework: operational guidance for tracking progress in meeting targets for 2025 [Internet];2017.

[cited 2018 December 1]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/259904

Department of Health: Ministry of Public Health. ewt_news.php?nid=12470/2561 August 6 [Internet]. 2017.[cited 2018 December 1]. Available from: https://www. anamai.moph.go.th/. (in Thai)

Vijitsukol K, Sangperm P. Breastfeeding. Bangkok: Faculty of Nursing, Mahidol University; 2014. (in Thai)

Dimitraki M, Tsikouras P, Manav B, Gioka T, Koutlaki N, Zervoudis S, et al. Evaluation of the effect of natural and emotional stress of labor on lactation and breast- feeding. Arch Gynecol Obstet 2016; 293(2):317-28.

Gibson CH. The process of empowerment in mothers of chronically ill children. J Adv Nurs 1995;21(6):1201-10.

Phangpho D, Lapvongwatana P, Chansatitporn N. The empowerment of primigravida mothers for six months exclusive breastfeeding. Thai Red Cross Nursing Journal 2018;11(2):57-77. (in Thai)

Sivichai A. Effect of nursing empowerment program on adaptation in breastfeeding for mother with preterm infants. Journal of Health Science 2016; 25(6):939-49. (in Thai)

Nuampa S, Sinsuksai N, Phahuwatanakorn W, Chanprapaph P. Personal factors, first feeding time and nurse support in predicting successful exclusive breastfeeding at discharge in mothers with cesarean section. Journal of Nursing Science 2013;31(2):49-59. (in Thai)

Heidari Z, Keshvari M, Kohan S. Clinical trial to comparison the effect of family- centered educational-supportive program on mothers’ empowerment in breast-feeding. Int J Pediatr 2016;4(3):1445-51.

Sunthornkulwong M. Success in exclusive breastfeeding promotion of Jainad Narendra Hospital. The Public Health Journal of Chainat 2017;2(3):12-21. (in Thai)

Khotsang K, Sangin S, Chuahorm U. The effects of lactational program on milk secretion time, onset of lactation and breastfeeding self-efficacy in mothers after cesarean section. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2016; 24(1):13-26. (in Thai)

Glass GV. Primary secondary and meta-analysis of research. Education Research 1976; 52(7): 117-25.

Norwood SL. Research strategies for advanced practice nurses. United States of America: Prentice-Hal, Inc; 2000.

Bloom BS, Hastingset JT, Madaus GF, Baldwin TS. Hand book on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill; 1971.

Sinthukot P. Effects of breastfeeding empowerment program on maternal self-efficacy, maternal milk supply and change of body weight in preterm infant. Bangkok: Chulalongkorn University; 2012. (in Thai)

Chanchaiveraphan M, Hingkanon P, Suntayakorn C, Prajanban P. Effects of empowerment program on breastfeeding among adolescent mothers. Journal of Nursing and Health Science 2014;8(3):1-13.

Ratisunthorn J, Thaithae S, Bowanthammajak U. Effects of empowerment program on breastfeeding behavior and duration of exclusive breastfeeding among adolescent mothers. Kuakarun Journal of Nursing 2014;21(2):139-54. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย