การวิเคราะห์มโนทัศน์ความอบอุ่น

  • ศิราณี อิ่มน้ำขาว วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • บำเพ็ญจิต แสงชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วีระชัย อิ่มน้ำขาว วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คำสำคัญ: ความอบอุ่น, การพัฒนามโนทัศน์, การวิเคราะห์มโนทัศน์

บทคัดย่อ

          ความอบอุ่นเป็นมโนทัศน์ที่น่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้ป่วยและการพยาบาล แต่ยังไม่ ชัดเจนและคลุมเครือในวรรณกรรมที่มีอยู่ในปรากฏการณ์ทางการพยาบาล บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ความหมายและกำหนดคุณลักษณะของความอบอุ่น โดยใช้การวิเคราะห์มโนทัศน์ของวอกเกอร์และเอแวนท์ (Walker & Avant, 2005) ผลการวิเคราะห์ได้คำจำกัดความ ครอบคลุม 8 คุณลักษณะ คือ 1) การดูแลแบบ ใกล้ชิด 2) การแสดงออกที่เป็นมิตรและสื่อให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสัมผัสที่นุ่มนวล มีการสบตา ใช้น้ำเสียงและจังหวะที่นุ่มนวล 4) การให้ความสนิทสนม ปฏิบัติการ พยาบาลด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ไม่หวังสิ่งตอบแทน 5) การแสดงออกซึ่งการให้ความเคารพ จริงใจเอาใจใส่ 6) การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความอบอุ่น 7) การสัมผัสแบบแกงการูในทารก การโอบกอดเด็ก และสัมผัสร่างกายด้วยความนุ่มนวล และ 8) การมีสัมพันธภาพที่ดีคำนึงถึงบริบทสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของแต่ละพื้นที่และให้การดูแลซึ่งกันและกัน สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Pettersson SB. Caring in research and practice - some nursing aspects. Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine/Primary Health Care;2006.

Koopmeiners L, Post-White J, Gutknecht S, Ceronsky C, Nickelson K, Drew D, et al. How healthcare professionals contribute to hope inpatients withcancer. Oncol NursForum 1997;24(9):1507-13. PMID:9348591.

Bramhall E. Effective communication skills in nursing practice. Nurs Stand 2014;29(14): 53-9. doi: 10.7748/ns.29.14.53.e9355. PMID:25467362.

Naipinit A, Kroeksakul P, Promsaka Na Sakolnakorn T. Adjustment under Globalization. SKRU academic journal 2014;7(1):1-12. (in Thai)

Mulheir G. Deinstitutionalisation-a human rights priority for children with disabilities. Equal Rights Review 2012;9:117-37.

Erickson H, Tomlin E, Swain MA. Modeling and role-modeling a theory in nursing practice. Nurse Key Fastest Nurse Insight Engine; 2016.

Walker LO, Avant KC. Strategies for theory construction in nursing 4th ed. New Jersey: Prentice Hall; 2005.

Landers A. Nurse keys; Warmth. Available from: https://nursekey. com/warmth/201.

Issaranurak S, Suthisukon P. Childrearing. Journal of Public Health and Development 2007;1:105–18. (in Thai)

Karnjanasarnthana C, Chettasurat B, Saengkrai A. The warmth of ISAN way. Institute of Culture and Arts Journal 2014;15(2):79-89. (in Thai)

Schor EL. The influence of families on child health: Family behaviors and child outcomes. Pediatr Clin North Am 1995;43(1):89-102. doi.org/10.1016/S0031-3955(16) 38910-6

Bell L, Tribble DS, Paul D, Lang A. A concept analysisofparent–infant attachment. J Adv Nurs 1998; 28(5):1071-81. Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1998.00815.x

เผยแพร่แล้ว
2021-03-31
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)