โควิด-19: แนวปฏิบัติกำรพยำบำลสำหรับผู้ป่วยเด็ก

  • กฤดิญาดา เกื้อวงศ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย https://orcid.org/0000-0001-6624-0689
คำสำคัญ: เชื้อไวรัสโคโรนา 2019, แนวปฏิบัติการพยาบาล, ผู้ป่วยเด็ก

บทคัดย่อ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก ถึงแม้ว่าในเด็กจะมีอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสนี้น้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถป้องกันและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กเกิดการติดเชื้อมากขึ้น เมื่อมีการเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บุคลากรทีมสุขภาพจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยในการรับมือและจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากการเป็นผู้ดูแลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ดังนั้นบุคลากรทีมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น พยาบาลเด็กจะต้องทราบถึงแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นผู้ป่วยเด็กทั่วไป ผู้ป่วยเด็กที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และผู้ป่วยเด็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วิกฤตนี้และนำมาพัฒนาตนเองเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Eurosurveillance, et al. Note from the editors:World Health Organization declares novel coronavirus (2019-nCoV) sixth public health emergency of international concern. Euro Surveill 2020; 25(5): 200131e.

Oliveira RS, Ballestero MFM. The COVID-19 outbreak and pediatric neurosurgery guidelines. Archives of Pediatric Neurosurgery 2020;2(1): 53-4.

Fisher D, Heymann D. Q&A: The novel coronavirus outbreak causing COVID-19. BMC medicine 2020; 18(1): 1-3. Available from: https://doi.org/10.1186/s12916-020-01533-w

Ganyani T, Kremer C, Chen D, Torneri A, Faes C, Wallinga J, et al. Estimating the generation interval for COVID-19 based on symptom onset data. medRxiv; 2020: 1-11. Available from:https://doi.org/10.1101/2020.03.05.2003 1815

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China:Summary of a report of 72,314 cases from the Chinese center for disease control and prevention. Jama 2020;323(13):1239-42.

Li W, Cui H, Li K, Fang Y, Li S. Chest computed tomography in children with COVID-19 respiratory infection. Pediatric Radiology 2020; 50(6): 796-9. doi:10.1007/s00247-020-04656-7

Paraluppi V, Pintus MC, Fanos V, Marcialis MA. COVID-19 in newborns and in children:The state of the art. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine 2020; 9(1):e090138. Available from: https://doi:10.

/090138

Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics; 2020. Available from: https://doi:10.1542/peds.2020-0702

Department of disease control. Daily COVID-19 report [Internet]; 2020 [cited 2020 Sep 2]. Available from: https://covid19.ddc.moph.go.th. (in Thai)

Bröder J, Okan O, Bauer U, Bruland D, Schlupp S, Bollweg TM, et al. Health literacy in childhood and youth: A systematic review of definitions and models. BMC Public Health 2017; 17(1): 361.

Kuewong G, Oumtanee A. Stress of newly graduated nurses working at an intensive care unit. J Royal Thai Army Nurses 2017;18 Suppl: 158-65. (in Thai)

Pauchant TC, Mitroff II. Transforming the crisis-prone organization: Preventing individual, organizational, and environmental tragedies. San Francisco: Jessey-Bass; 1992.

Department of Medical Services. Practice guideline for critical care of COVID-19 pandemic [Internet]; 2020 [cited 2020 Sep 2]. Available from: https://covid19. ddc.moph.go.th. (in Thai)

World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance; 2020.

Pongsamart W. COVID-19 clinical presentations and diagnosis. In handbook COVID for pediatrician. Pediatric Infectious Disease Society of Thailand; 2020.

Department of Medical Services. Medical practice guidelines, diagnosis, care and prevention of hospital infections, Coronavirus 2019 (COVID-19) for medical and public health personnel. Ministry of Public Health; 2020.

Preutthipan A. Respiratory treatment guidelines for COVID-19 infection in pediatric. In Infectious Disease Association of Thailand. Pediatric Respiratory and Critical Care Medicine Society; 2020.

Lester PE, Holahan T, Siskind D, Healy E. Policy Recommendations regarding skilled nursing facility management of COVID-19:Lessons from New York State. J Am Med Dir Assoc 2020; 21(7): 888–92. doi:10.1016/j.jamda.2020.05.058

Ludvigsson JF. Systematic review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatrica 2020; 109(6): 1088-95.

Shen K, Yang Y, Wang T, Zhao D, Jiang Y, Jin R, et al. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children:Experts’consensus statement. World Journal of Pediatrics 2020;16: 223–31. Available from:https://doi.org/ 10.1007/s12519-020-00343-7

Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Translational Pediatrics 2020; 9(1): 51.

Harrison TM, Steward D, Tucker S, Fortney CA, Militello LK, Smith LH, et al. The future of pediatric nursing science. Nurs Outlook 2020; 68(1): 73-82.

O’Brien T, Hathaway D. Students and faculty perceptions of an undergraduate nursing research internship program. Nurse Educator 2018;43(2): E1-4.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ