ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

  • ถิ ถุย ฟาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดานัง เทคนิคการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ประเทศเวียดนาม
  • ปัทมา สุริต
  • จัน​ นู​ มิน ฮาง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์เว้ ประเทศเวียดนาม
คำสำคัญ: ปัจจัย, ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, ประเทศเวียดนาม

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมีผลกระทบต่อสถานะ สุขภาพ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเว้ประเทศเวียดนาม ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 420 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การคัดเข้าของการวิจัย และได้รับการคัดเลือกโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืนร้อยละ 98.1 ผลการวิจัยพบภาวะ ซึมเศร้าร้อยละ 34.2 (ระดับเล็กน้อย ร้อยละ 21.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 6.8 และระดับรุนแรง ร้อยละ 6.1) และพบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับอายุ เพศ ระดับการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ รายได้โรคร่วม ความ สามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และการสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบหลายตัวแปรพบว่า เพศ รายได้ โรคร่วม และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่p< 0.05 ผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุชาวเวียดนาม พยาบาล ตลอดจนผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ สามารถนำข้อมูลนี้ไปพัฒนา วิธีการหรือกลยุทธ์เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้ คำสำคัญ: ปัจจัย ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุประเทศเวียดนาม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

WHO.WHO-World report on ageing and health 2015 [Internet]; 2015 [cited 2019 Nov 23]. Available from: http://www.who.int/ageing/ events/world-report-2015-launch/en/

WHO. WHO-MSD-MER-2017.2-eng. pdf [Internet]; 2017 [cited 2019 Nov 23]. Available from: https://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf

American Psychological Association. Aging and depression [Internet]; 2012 [cited 2020 Jan 11]. Available from: https://www.apa.org/helpcenter/aging-depression

McKinnon SA, Holloway BM, Santoro MS, May AC, Cronan TA. The effects of age, mental health, and comorbidity on the perceived likelihood of hiring a healthcare advocate. Californian J Health Promot 2016;14(3): 45-57.

Li J, Theng Y-L, Foo S. Depression and psychosocial risk factors among community-dwelling older adults in Singapore. J Cross-Cult Gerontol 2015;30(4):409-22.

Barua A, Ghosh MK, Kar N, Basilio MA. Prevalence of depressive disorders in the elderly. Ann Saudi Med 2011;31(6):620-4.

Yaka E, Keskinoglu P, Ucku R, Yener GG, Tunca Z. Prevalence and risk factors of depression among community-dwelling elderly. Arch Gerontol Geriatr 2014;59(1):150-4.

Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE, Patten SB, Freedman G, Murray CJL, Vos T, Whiteford, HA. Burden of depressive disorders by country, sex, age, and year: Findings from the global burden of disease study 2010. PLoS Med [Internet];2013[cited2019Nov23]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3818162/

Nguyen Thai QC, Nguyen TH. Mental health literacy: Knowledge of depression among undergraduate students in Hanoi, Vietnam. Int J Ment Health Syst 2018;12(1):12-9. doi: 10.1186/s13033-018-0195-1

Dao ATM, Nguyen VT, Nguyen HV, Nguyen LTK. Factors associated with depression among the elderly living in urban Vietnam. BioMed Res Int [Internet]; 2018 Nov 25 [cited 2019 Nov 23]. Available from: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 6286754/

Kim JI, Choe MA, Chae YR. Prevalence and predictors of geriatric depression in community-dwelling elderly. Asian Nurs Res 2009;3(3):121-9.

Mirkena Y, Reta MM, Haile K, Nassir Z, Sisay MM. Prevalence of depression and associated factors among older adults at Ambo town, Oromia region, Ethiopia. BMC Psychiatry [Internet];2018[cited2019Nov23]. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/ articles/PMC6194620/

Tanjanai PT, Moradinazar M, Najafi F. Prevalence of depression and related social and physical factors amongst the Iranian elderlypopulationin 2012. Geriatr Gerontol Int 2017;17(1):126-31.

Peltzer K, Phaswana-Mafuya N. Depression and associated factors in older adults in South Africa. Glob Health Action [Internet]; 2013 [cited 2019 Nov 23]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3549465/

MOH. JAHR2016_Edraft.pdf [Internet]; 2016 [cited 2019 Nov 23]. Available from: http://jahr.org.vn/downloads/JAHR2016/ JAHR2016_Edraft.pdf

Leggett A, Zarit SH, Nguyen NH, Hoang CN, Nguyen HT. The influence of social factors and health on depressive symptoms and worry: A study of older Vietnamese adults. Aging Ment Health 2012;16(6):780-6.

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12(3):189-98.

Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in development of the index of ADL. The Gerontologist 1970;10(1):20-30.

Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. JPers Assess 1988;52(1):30-41.

Greenberg SA. The Geriatric Depression Scale (GDS). Best Pract Nurs Care Older Adults General assessment series: New York: New York University Rory Meyers College of Nursing; 2019.

Bitew T. Prevalence and risk factors of depression in Ethiopia: A Review. Ethiop J HealthSci 2014;24(2):161-9.

Padayachey U, RamlallS, Chipps J. Depression in older adults: Prevalence and risk factors in a primary health care sample. South Afr Fam Pract 2017;59(2):61-6.

Nguyen HTL, DoanVDK. Nghiên cúu tình hình trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tịa thành phố Huế năm 2013. Tạp Chí Học Thực HànhSố 2013;880:228-32.

Pilania M, Bairwa M, Khurana H, Kumar N. Prevalence and predictors of depression in community-dwelling elderly in rural Haryana, India. Indian J Community Med 2017;42(1):13-8.

Li N, Pang L, Chen G, Song X, Zhang J, Zheng X. Risk factors for depression in older adults in Beijing. Can J Psychiatry Rev Can Psychiatr 2011; 56(8):466-73.

เผยแพร่แล้ว
2021-03-31
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย