ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

  • นภมณ พุ่มโสภา School of Nursing Mae Fah Luang University, 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100
  • นาตญา พแดนนอก
คำสำคัญ: ภาวะสุขภาพ, เกษตรกรผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพตามช่วงอายุ จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นผู้สูงอายุตอนต้นจบประถมศึกษา ทำนา และยากจน ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและข้อเสื่อม ความจำ การมองเห็น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย ไม่ตรวจสุขภาพ แต่รับรู้ว่าตน มีสุขภาพดีกว่าคนอื่น สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดี ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีสภาพสมองปกติ และมีบุตรและคู่สมรสเป็นผู้ดูแล เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพตามช่วงอายุ พบว่า สภาพสมองมีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และเมื่อพิจารณาในรายรายละเอียดของทุกด้าน พบว่า ปัญหาการได้ยิน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับรู้เวลา ความจำ และความตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงอายุอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p < .05) ดังนั้น บุคลากรสุขภาพควรร่วมมือกับสหวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องป้องกันโรคในกลุ่มไม่ป่วยและดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ และกระตุ้นให้เกษตรกรผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Department of Older Persons. Older statistics. [Internet]. Bangkok: Department of Older Persons; 2019 [updated 2019; cited 2020 August 30th]. Available from: http://www.dop.go. th/th/know/side/1/1/275. (in Thai)

National Statistical Office. Important summary elderly work in Thailand 2019. Bangkok:National Statistical Office; 2019. (in Thai)

National Statistical Office. Bureau of economic and social statistics. Labor statistics group. important summary elderly work in Thailand 2019. Bangkok: National Statistical Office;2020. (in Thai)

Thailand Road Safety Observatory. Risk groups and risk factors. [Internet]. Bangkok: Thailand Road Safety Observatory; 2019 [updated 2019; cited 2020 August 30th]. Available from: http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B. (in Thai)

Yaruang N, Sukonthasarn P. Occupational safety behaviors and health status among rice farmers in Chiang Rai Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016; 17(2):163-74. (in Thai)

Nakaviro D. Causes of insomnia for the elderly. [Internet]. 2017 [cited 2019 Nov 15th].Available from: https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/ article. (in Thai)

Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security. Knowledge series on self-care and potential development of the elderly “healthy”. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security;2017. (in Thai)

Wasasi P. Complete well-being. Villagers doctor 2008; August: 352. (in Thai)

Aroonsang P, Sritanyarat W, Lertrat P, Subindee S, Surit P, Theeranut A, et al. Health profile of older persons in health care institute and in community. Journal of Nursing Science & Health 2012; 35(2): 15-24. (in Thai)

Lokwawit K. Health status and health promotion behaviors of elderly in the community of Pathumthani province. Pathumthani University Academic Journal 2013; 5(1): 194-211. (in Thai)

Thailand BoDRPTB. Disability-adjusted life years: DALYs in 2557. Report international health policy program: Ministry of Public Health, Muang district, Nonthaburi; 2017. (in Thai)

Suwan A, Tritthichok S. Prevalence and factors associated with dementia among elderly in Lukhok subdistrict, Muang district, Pathumtani province. Association of private. Higher Education Institutions Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2017; 5(2): 21-32. (in Thai)

Chiang Rai Statistical Office. Demographic statistics population and housing. Chiang Rai:Chiang Rai Statistical Office; 2019. (in Thai)

Srisathitnarakun B. The methodology in nursing research. Bangkok: U and I intermedia company limited; 2010. (in Thai)

Secretariat of the Prime Minister. Innovative state welfare measures to solve poverty. April-June 2018. [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 15th]. Available from: https://spm.thaigov.go.th/ fileroom/spm-thaigov/drawer004/general/data0000/00000438.PDF. (in Thai)

Yuenyong S, Jaiyungyeun U. Factors predicting happiness among elderly people with chronic diseases in the community, Suphanburi. Multidisciplinary Journal for Health 2019; 1(1): 40-50. (in Thai)

Pitantananukune P, Surit P. Chronic pain management of older persons living in a community. Journal of Nurses’ Association of Thailand, North-Eastern Division 2011; 29(4): 58-68. (in Thai)

National Statistical Office. Survey of smoking and alcohol drinking behavior of the population. [Internet]. 2017 [cited 2019 Nov 15th]. Available from:http://www.nso.go.th/sites /2014/Pages/News/2561/N30-08-61-2.aspx. (in Thai)

Papomma S. Personal factors and adverse health behaviors with drinking and alcohol regularly in the one district of the Chaiyaphum province. Office Disease Prevention and Control 6, Khon Kaen 2015; 22(1): 1-8. (in Thai)

Roongruangkolkit S, Kotnara I, Jirawatkun S. Start drinking alcohol is easy but very difficult to stop drinking. Journal of Nursing Science & Health 2012; 35(2): 1-14. (in Thai)

Public relations Department of Mental Health. Elderly is not worthless. [Internet]. 2016 [cited 2019 Nov 15th]. Available from: http://www.prdmh.com. (in Thai)

Rattanamongkolkun D, Sangkhamanee S, Rattanamongkolkun S, Lertwongphaopanth W, Pattharasukwawi S. Health profile of elderly

people through active ageing framework in a community, Nakorn Nayok. Journal of Medicine and Health Sciences 2015; 22(2): 48-60. (in Thai)

Kandeen P, Sukwong P, Weiangkham D. Perceived social support of community-dwelling rural elderly in northern Thailand. J Ment Health Thai 2016; 24(1): 40-51. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย