การรับรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในประเทศเวียดนาม

  • เหงียน ทิ คาน ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มาริสา ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โดน เวิง ดิม คาน คณะสาธารณสุขเว้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
คำสำคัญ: การรับรู้ การฝึกปฏิบัติการพยาบาล สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยการแพทย์เว้ ประเทศเวียดนาม โดยศึกษาในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 160 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของวอนและกิม (2014) ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของชารีฟและมาสุมิ (2005) ประกอบด้วยการรับรู้ใน 4 ด้าน คือ ด้านความวิตกกังวลเริ่มแรก ด้านความแตกต่างของทฤษฎีกับปฏิบัติ ด้านการนิเทศทางคลินิก และด้านบทบาทวิชาชีพ ความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลรับรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระดับมากทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน เมื่อพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านพบว่า การรับรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Flott EA, Linden L. The clinical learning environment in nursing education: A concept analysis. J Adv Nurs 2016; 72(3): 501-13.

Forber J, DiGiacomoM, DavidsonP, Carter B, Jackson D. The context, influences and challenges for undergraduate nurse clinical education: Continuingthedialogue. Nurse Educ Today 2015; 35(11): 1114-8.

HosodaY. Developmentandtestingofaclinical learning environment diagnostic inventory for baccalaureate nursing students. J Adv Nurs 2006; 56(5): 480-90.

Henderson A, Cooke M, Creedy DK, Walker R. Nursing students’ perceptions of learning in practice environments: A review. Nurse Educ Today 2012; 32(3): 299-302.

Ip WY, Kit Chan DS. Hong Kong nursing students’perceptionof theclinicalenvironment: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2005; 42(6): 665-72.

Jonsén E, Melender HL, Hilli Y. Finnish and Swedish nursing students’ experiences of their first clinical practice placement—A qualitative study. Nurse Educ Today 2013; 33(3): 297-302.

Benner P, Tanner C. Expertise in nursing practice. 2nd ed.NewYork:SpringerPublishing;2009.

Birks M, Bagley T,Park T, Burkot C, Mills J. The impact of clinical placement model on learning in nursing: A descriptive exploratory study. Aust J Adv Nurs 2017; 34(3): 16-23.

Papp I, Markkanen M, von Bonsdorff M. Clinicalenvironmentasalearningenvironment: Student nurses’ perceptionsconcerningclinical learningexperiences. Nurse Educ Today 2003;23(4): 262-8.

Elcigil A, Yildirim Sari H. Determining problemsexperiencedbystudentnurses intheir work with clinical educators in Turkey. Nurse Educ Today 2007; 27(5): 491-8.

Ab Latif R, Mat Nor MZ.Stressors andcoping strategies during clinical practice among diploma nursing students. The Malaysian Journal of MedicalSciences 2019; 26(2): 88-98.

Banneheke H, Nadarajah VD, RamamurthyS, Sumera A, Ravindranath S, Jeevaratnam K, et al. Student preparedness characteristics important for clinical learning: Perspectives of supervisors from medicine, pharmacy and nursing. BMC Med Educ 2017; 17(1): 1-9.

Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursingstudentexperiencesofclinicalpractice. BMC nursing. 2005; 4(1): 1-7.

Truong TH. Vietnamese nursing students’perceptionsoftheirclinicallearningenvironment: A cross-sectional survey. [dissertation]. Queensland Universityof Technology; 2015.

Ramsbotham J, Dinh TT, Truong HT, Bonner A, Thanh DT, Chinh NM, et al. Vietnamese nursing students’ perspectives on learning environments: A multisitebenchmarkingstudy to inform future initiatives. Nursing Education Research Conference; 2018.

Krejcie RV, Morgan DW. Determiningsample size for research activities. Educational and psychological measurement 1970; 30(3):607-10. cited in Ranjbar M, Gorji AM. Relationship between the job rotation efficacy and psychological empowerment of Iranian nurses. Nursing Practice Today 2018; 5(2):272-9.

Wan LS, Gim CS. Perceptions of clinical placement experience among diploma nursing students. The Malaysian Journal of Nursing 2014; 5(2): 5-13.

Polit DF, Hungler BP. Nursing research:principles and methods. 6th ed. Philadelphia:Lippincott.; 1999.

Tyupa S. A theoretical framework for back-translation as a quality assessment tool. NewVoicesin TranslationStudies 2011; 7(1):35-46.

Mundt MH. Organizing clinical learning experiences in the baccalaureate nursing curriculum. In: Chaska NL,editor. Thenursing profession: Turning points. St. Louis: C. V. Mosby; 1990.p.77-83.

Hall-Lord ML, Theander K, Athlin E. A clinical supervision model in bachelor nursing education–purpose, content and evaluation. Nurse Education in Practice 2013; 13(6): 506-11.

Kristofferzon ML, Martensson G, Mamhidir AG, Löfmark A. Nursingstudents’perceptions of clinical supervision: The contributions of preceptors, head preceptors and clinical lecturers. Nurse Educ Today 2013; 33(10):1252-7.

Nair BR, Coughlan JL, Hensley MJ. Student and patient perspectives on bedside teaching. Med Educ 1997; 31(5): 341-6.

Clynes M, Raftery S. Feedback: An essential elementof student learninginclinicalpractice. Nurse Education in Practice 2008; 8: 405-11.

Papathanasiou IV, Kleisiaris CF,Fradelos EC, Kakou K, Kourkouta L. Critical thinking: The development of an essential skill for nursing students. Acta Informatica Medica 2014;22(4): 283-6.

KarimiS, HaghaniF, Yamani N, Kalyani MN. Exploring the perception of nursing students about consequences of reflection in clinical settings. Electron Physician 2017; 9(9):5191-8.

Chan CK, So WK, Fong DY. Hong Kong baccalaureate nursing students’ stress and their coping strategies in clinical practice. JProf Nurs 2009; 25(5): 307-13.

Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nurs 2005; 4(6): 1-7. https://doi.org/10.1186/1472-6955-4-6.

Hickey MT. Preceptor perceptions of new graduate nurse readiness for practice. J Nurses Staff Dev 2009; 25(1): 35-41.

Houghton CE. ‘Newcomer adaptation’: A lens through which to understand how nursing students fit in with the real world of practice. J Clin Nurs 2014; 23(15-16): 2367-75.

Andrews GJ, Brodie DA, Andrews JP, Hillan E, Gail Thomas B, Wong J, et al. Professional roles and communications in clinical placements: A qualitative study of nursing students’ perceptions andsome models forpractice. Int J Nurs Stud 2006; 43(7): 861-74.

Msiska G,SmithP,Fawcett T. The“lifeworld” ofMalawianundergraduatestudentnurses: The challenge of learning in resource poor clinical settings. InternationalJournalof Africa Nursing Sciences 2014; 1(1): 35-42.

Cheraghi A, Salasli M, Ahmadi F. Factors influencingtheclinicalpreparationof BSnursing studentsinIran. InternationalJournalofNursing Practice 2008;14:26-33.

Higgins G,Spencer RL, Kane R. A systematic review of theexperiencesandperceptionsof the newly qualified nurse in the United Kingdom. Nurs Educ Today 2010;30(6):499-508.

Furnham A. Response bias, social desirability and dissimulation. Personality and Individual Differences 1986; 7(3):385-400.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)