ความพึงพอใจในงานของพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม

  • ทราน ทิ วู มาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มาริสา ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • หงียน ทิ อาน เฟือง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในงานของพยาบาล แบบสำรวจความพึงพอใจในงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาล จำนวน 270 คน ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจในงานของสเปคเตอร์ที่แปลเป็นภาษาเวียดนามโดยเหงียนฟีทานด้วยกระบวนการแปลย้อนกลับ ตรวจสอบความเที่ยงในการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าเท่ากับ 0.94 ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลทุกแผนกพึงพอใจในงานภาพรวมระดับเป็นกลาง ยกเว้นพยาบาลในแผนกรวมสามแผนกอยู่ในระดับพึงพอใจ และความพึงพอใจของพยาบาลแต่ละแผนกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พยาบาลพึงพอใจในการนิเทศ เพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงาน และการสื่อสาร และพึงพอใจในระดับเป็นกลางในค่าตอบแทน การส่งเสริมความก้าวหน้า และผลตอบแทนที่เป็นรางวัลตามผลงาน แต่ไม่พึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

References

Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski JA, Busse R, Clarke H, et al. Nurses' reports on hospital care in five countries. Health Affair (Millwood) 2001; 20(3): 43-53.

Fang Y. Turnover propensity and its causes among Singapore nurses: An empirical study. The Int J Hum Resour Man 2001; 12(5): 859-71.

Kingma M. Nurses on the move: A global overview. Health Serv Res 2007; 42(3, part 2): 1281-98.

Lu H, Zhao Y, While A. Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. Int J Nurs Stud 2019; 94: 21-31.

Boev C, Xue Y, Ingersoll GL. Nursing job satisfaction, certification and healthcare-associated infections in critical care. Intens Crit Care Nur 2015; 31(5): 276-84.

De Simone S, Planta A, Cicotto G. The role of job satisfaction, work engagement, self-efficacy and agentic capacities on nurses' turnover intention and patient satisfaction. Appl Nurs Res 2018; 39: 130-40.

Castaneda GA, Scanlan JM. Job satisfaction in nursing: A concept analysis. Nurs Forum 2014; 49(2): 130-38.

Khamisa N, Oldenburg B, Peltzer K, Ilic D. Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses. Int J Env Res Pub He 2015; 12(1): 652-66.

Fung-kam L. Job satisfaction and autonomy of Hong Kong registered nurses. J Adv Nurs 1998; 27(2): 355-63.

Kaddourah BT, Khalidi A, Abu-Shaheen AK, Al-Tannir MA. Factors impacting job satisfaction among nurses from a tertiary care centre. J Clin Nurs 2013; 22(21-22): 3153-59.

Nolan M, Nolan J, Grant G. Maintaining nurses' job satisfaction and morale. Br J Nurs 1995; 4(19): 1149-54.

Price M. Job satisfaction of registered nurses working in an acute hospital. Br J Nurs. 2002;11(4):275-80.

Tzeng HM. The influence of nurses' working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan. Int J Nurs Stud 2002;39(8):867-78.

Quy VN, Muc PD, Doan NT, Tho ND, Thanh D. Satisfaction with the work and determinants among hospital nurses. Hanoi: Hue University of Medicine and Pharmacy; 2005.

Yamane T. Statistics: An introductory analysis. 2nd ed. New York: Harper and Row; 1967.

Israel GD. Determining sample size. University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS, Florida; 1992.

Nguyen PT. Job satisfaction survey, JSS Translations 2011. Available from: http://shell. cas.usf.edu/~pspector/scales/jsstranslate.html.

Spector PE. Job satisfaction survey, JSS.; 2001. Available from: http://shell.cas.usf.edu/ ~pspector/scales/jssovr.html.

Li J, Lambert VA. Job satisfaction among intensive care nurses from the people's republic of China. Int Nurs Rev 2008;55(1): 34-9.

Tyson PD, Pongruengphant R. Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. Int J Nurs Stud 2004;41(3):247-54.

Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: A questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Int J Nurs Stud 2007;44(4):574-88.

Molyneux J. Nurses' job satisfaction linked to patient satisfaction. Am J Nurs 2011; 111(5):16.

Tran BX, Van Hoang M, Nguyen HD. Factors associated with job satisfaction among commune health workers: Implications for human resource policies. Glob Health Action 2013;6:1-6.

HAN G, JEKEL M. The mediating role of job satisfaction between leader-member exchange and turnover intentions. J Nurs Manage 2011;19(1):41-9.

Top M, Gider O. Interaction of organizational commitment and job satisfaction of nurses and medical secretaries in Turkey. The Int J Hum Resour Man 2013;24(3):667-83.

Delobelle P, Rawlinson JL, Ntuli S, Malatsi I, Decock R, Depoorter AM. Job satisfaction and turnover intent of primary healthcare nurses in rural South Africa: a questionnaire survey. J Adv Nurs 2011;67(2):371-83.

Fomba S, Xiao PM, Yan Y, Zhou H, Liu LQ. Utilization and perception of the quality of curative care in community health centre of the fifth commune of Bamako. East African Journal of Public Health 2010;7(2):148-52.

van Duong D, Binns CW, Lee AH, Hipgrave DB. Measuring client-perceived quality of maternity services in rural Vietnam. International Journal for Quality in Health Care 2004; 16(6):447-52.

Khunou SH, Davhana-Maselesele M. Level of job satisfaction amongst nurses in the North-West Province, South Africa: Post occupational specific dispensation. Curationis 2016;39(1):1-10.

Sriratanaprapat JS, P. Nurses' job satisfaction within the context of Asian Cultures: A concept analysis. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011;15(1):57-73.

Furnham A. Response bias, social desirability and dissimulation. Pers Indiv Differ 1986; 7(3):385-400.

เผยแพร่แล้ว
2020-09-30
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)