ทักษะและทัศนคติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลศูนย์กลางแห่งหนึ่งในเวียดนาม

  • แดง คลุก บ๋าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มาริสา ไกรฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ฮวง ทรอง ฮาน โรงพยาบาลกลางเว้ ประเทศเวียดนาม
คำสำคัญ: ทักษะ ทัศนคติ พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤต

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะและทัศนคติตามการรับรู้ของพยาบาลจำนวน 160 คนที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลศูนย์กลางเว้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทักษะและทัศนคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทักษะการพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตของเวียดนามและแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามที่เป็นภาษาเวียดนาม ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทักษะและทัศนคติได้ค่าเท่ากับ 0.936 และ 0.953 ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะและทัศนคติโดยรวมของพยาบาลอยู่ในระดับสูง ทักษะในรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับสูง ยกเว้นทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากไฟฟ้าอยู่ในระดับปานกลาง  พยาบาลมีทัศนคติในรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับสูง ทักษะและทัศนคติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแต่ละหอผู้ป่วยวิกฤติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

World Health Organization. Nurses, midwives the backbone of every health system, says WHO (Internet); 2020. Available from: https://www.thehindu.com/news/national/nurses-midwives-the-backbone-of-every-health-system-says-who/article30478321.ece.

American Nurses Association. Nursing: Scope and standards of practice (3rd ed.). Silver spring, MD: ANA 2015 Available from: https://www.iupuc.edu/health-sciences/files/Nursing-ScopeStandards-3E.pdf.

Swinny B. Assessing and developing critical-thinking skills in the intensive care unit. Crit Care Nurs Q (Internet) 2010; 33(1):2–9. Available from: https://doi.org/10.1097/CNQ. 0b013e3181c8e064.

Poorchangizi B, Farokhzadian J, Abbaszadeh A, Mirzaee M, Borhani F. The importance of professional values from clinical nurses’ perspective in hospitals of a medical university in Iran. BMC Medical Ethics; 2017. Available from: https://doi.org/10.1186/s12910-017-0178-9.

Tripathy S, Routray P, Mishra J. Intensive care nurses’ attitude on palliative and end of life care. Indian Journal of Critical Care Medicine 2017;2:655-9.

The Ministry of Health Vietnam. Regulations of intensive care; 2008. Available from: https://kcb.vn/vanban/ quy-che-cap-cuu-hoi-suc-va-chong-doc (in Vietnamese)

Anh N D. Nursing ICU; 2014. Available from: http://thuvien.cdythaiphong. edu.vn/?p=403. (in Vietnamese)

The Ministry of Health Vietnam. Continuous training on patient safety; 2014. Available from: https://www. slideshare.net/VoHa1/ti-liu-o-to-an-ton-ngi-bnh-ca-b-y-t-ai-lieu-o-to-atnb-2014-byt (in Vietnamese)

Thuong ND. Survey on dysphagia in acute cerebral stroke patients at the cardiology department of Hue Central Hospital. J Clin Med 2015;31:213-9.

Nhat NTC. Evaluation of patient care after artificial heart valve replacement of Hue Central Hospital. J Clin Med 2015;31:27-33.

Lien NTK. Researching emotion and requirement of mental caring for patients coming to cardiovascular clinic in Hue Central Hospital. J Clin Med 2015;31:219-24.

Blegen MA, Vaughn T, Goode CJ. Nurse experience and education: Effect on quality of care. J Nurs Adm 2001;31(1):33-9.

Meretoja R, Koponen L. A systematic model to compare nurses’ optimal and actual competencies in the clinical setting. J Adv Nurs 2012;68(2):414-22.

Pitayavata-nachai T. Factors influencing competencies of professional nurses in a university hospital (Thesis). Khon Kaen: KhonKaen University; 2005. (in Thai)

Gillespie BM, Hamlin L, Polit DF, Chaboyer W. The influence of personal characteristics on perioperative nurses’ perceived competence: Implication for workforce planning. Aust J Adv Nurs 2013; 30(3):14-25.

Vu DV. A study of trauma nursing core competency among staff nurses in Vietnamese general hospital (Internet); 2013. Retrieved from http://cuir.car.chula.ac.th/handle/ 123456789/43860?src=/sidebar/thesis.jsp%5Bques;%5Dtemp=1%5Bamp;%5Dbrw_pos=589%5Bamp;%5Dbrw_total=38340

Safadi R, Jaradeh M, Bandak A, Froelicher E. Competence assessment of nursing graduates of Jordanian universities. Nursing & Health Sciences 2010;12(2):147-54.

Hung LS, Thao PH, Hung NM, Linh NH. Studies of pattern of injuries due to electric current in forensic pathology. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences 2017; 33(2):115-9.

Hoseini SM., Manzari Z. Khaleghi I. ICU nurses’ knowledge, attitude, and practice towards their role in the organ donation process from brain-dead patients and factors influencing it in Iran. International Journal of Organ Transplantation Medicine 2013;6(3):105-13.

Alzahrani N, Jones R, Abdel-Latif ME. Attitudes of doctors and nurses toward patient safety within emergency departments of two Saudi Arabian hospitals. BMC Health Service Research 18, 736 (2018). https://doi.org/10.1186 /s12913-018-3542-7

Kane-Gill SL, Dasta JF, Buckley MS, Devabhakthuni S, Liu M, Cohen H, et al. Executive summary: Clinical practice guideline: Safe medication use in the ICU. Crit Care Med 2017;45(9):1546-51.

Safadi R, Jaradeh M, Bandak A, Froelicher E. Competence assessment of nursing graduates of Jordanian universities. Nursing & Health Sciences 2010; 12(2): 147-54.

Salonen AH, Kaunonen M, Meretoja R, Tarkka MT. Competence profiles of recently registered nurses working in intensive and emergency settings. J Nurs Manage 2007; 15(8): 792-800.

Tam TTX. (n.d.). Core competency of staff nurses in Binh Dinh provincial general hospital, Vietnam. 101.

เผยแพร่แล้ว
2020-09-30
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)