การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

  • วาสนา รวยสูงเนิน Khon Kaen University
  • ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มะลิวรรณ ศิลารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปัทมา สุริต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บุษบา สมใจวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปาริชาติ วงศ์ก้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อรทัย สืบกินร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การอบรมระยะสั้น, การพยาบาลวิกฤต, ทักษะ, ความรู้

บทคัดย่อ

วิจัยแบบพรรณนาเพื่อศึกษาการรับรู้ความรู้และทักษะของผู้ผ ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่พยาบาลที่ผ่านการอบรม และหัวหน้างาน/ผู้ร่วมงาน จำนวนกลุ่มละ 157 คน จากการสุ่มแบบหลายชั้น ผลพบว่า ผู้ผ่านการอบรมรับรู้ว่าตนเองพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลวิกฤตในระดับมาก (Mean 4.03,SD 0.79) สอดคล้องกับการรับรู้ของหัวหน้างาน/ผู้ร่วมงาน (Mean 4.02, SD 0.76) เช่นกัน ด้านที่ผู้ผ่านการอบรมรับรู้ว่าพัฒนา มากที่สุด คือ ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพ (Mean 4.25, SD 0.81) ส่วนหัวหน้างาน/ผู้ร่วมงานรับรู้ว่าด้านที่พัฒนามากที่สุด มี3 ด้านเท่ากัน (Mean 4.20) คือ ปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิกฤต ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (SD 0.73, 0.77, และ 0.81 ตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Bennett KA, Robertson LC, Haddad MA. Recognizing the critically ill patient. Anaesth. Intensive Care Med 2016; 17(1): 1-4. Available from: https://doi.org/10.1016/j.mpaic. 2015.10.001

Health administration division, Ministry of Public Health. Service Plan 2013. Bangkok: The agricultural co- operative federation ofThailandPress. (in Thai)

ThaiNursing Council. The 2005 announcement of Thai Nursing Council entitled standard of nursing and midwifery service at secondary and tertiary levels. Rachakitchanubeksa issue 122 section 94 d November 3;2005: 42. (in Thai)

ThaiNursing Council. The 2014 announcement of Thai Nursing Council entitled criteria for specific nursing training program development and program management. Rachakitchanubeksa issue 131 special section 38 d February 25;2014: 28. (in Thai)

Topno H. Evaluation of training and development: an analysis of various models. IOSR-JBM 2012; 5(2): 16-22.

Thongchai C, Hanucharurnkul C. Advanced nursing practitioner’s efficiency in critical patient care: A case study. Thai Journal of NursingCouncil2013;28(3):80-94.(inThai)

Tracey JB, Tews MJ. Training effectiveness: Accountingfor individualcharacteristicsandthe work environment. Cornell Hosp Q 1995;36(6): 36-42. doi.org/10.1177/00108804950 3600615

Farjad S. The evaluation effectiveness of training courses in university by Kirkpatrick model (case study: Islamshahr university). ProcediaSoc BehavSci 2012; 46: 2837-41. doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.573

GaoP, Xiang H, LiuS, Liu Y, DongS, LiuF, et al. Evaluationof a consultingtrainingcourse for international development assistance for health. BMC Med Educ 2018; 18: 234. doi.org/10.1186/s12909-018-1339-3

Jain S. Methods of training programmes evaluation: A review. J Commer 2014; 6(2): 19-30.

Nickols FW. Why a stakeholder approach to evaluating training. Adv Dev Hum Resour 2005; 7(1): 121-34.

Kirkpatrick DL. Evaluating training program: The four level. 2nd ed. San Francisco, CA: Berrett-KoehlerPublisher;1998.

Jane S, Prichard JS, Stratford RJ, Bizo LA. Team-skills training enhances collaborative learning. Learn Instr 2006; 16: 256-65. doi:10.1016/j.learninstruc.2006.03.005

Andersson D, Rankin A, Diptee D. Approaches to team performance assessment: A comparison of self-assessment reports and behavioral observer scales. Cogn Tech Work 2017;19:517-28. doi.org/10.1007/s10111-017-0428-0

Lazazzara A, ZaS. Theeffectof subjectiveage onknowledge sharinginthepublic sector.Pers Rev 2009; 49(1): 303-23.doi.org/10.1108/PR-07-2018-0248

Benner P. Using the dreyfus model of skill acquisition to describe and interpret skill acquisition and clinical judgment in nursing practice and education. Bull Sci Technol Soc 2004; 24(3): 188-99. doi:10.1177/0270467604265061

CunninghamC, BrysiewiczP,SepekuA,White L, Murray B, Lobue N, et al. Developing an emergency nursing short course in Tanzania. AFEM 2017; 7(4): 147-50. doi.org/10.1016/j.afjem.2017.08.002

Wanjikua G,Janeway H,FoggleJ,Partridge R, Wang Y, Kearney A,etal. Assessingtheimpact of an emergency trauma course for senior medicalstudentsinKenya.AFEM2017; 7(4):167-71. doi.org/10.1016/j.afjem.2017.04.013

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)