ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Authors

  • Reinthong Wongsudta คณะพยาบาลศาสตร์
  • Rachatawan Sritragool

Keywords:

ความผูกพันต่อองค์กร จิตวิทยาเชิงบวก องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเพื่อการทำงาน

Abstract

This descriptive research studied the selected factors (positive psychological capital and practice environment) which influenced organization commitment among professional nurses at operational level in Bangkok Hospital in the northeastern Thailand. The samples included 300 fulltime professional nurses at operational level. People randomly selected by stratified hierarchy. Questionnaire with Content validity Index = 0.945 and reliability = 0.953 were applied as research tool. Stepwise Multiple Linear Regression Analysis was performed. The Results showed that organization commitment average score was in high level ( =5.31, S.D. =0.84). The organization commitment had been jointly influenced by 3 factors, namely optimistic view of positive psychological capital, nursing basic for quality of care and nurse’ participation of practice environment (p<0.05). The regression model showed 44.30 percent explanation ability to organization commitment. The prediction equation consisted of organizational commitment = 0.160 + (0.448 x optimism view ) + (0.175 x nursing basic) + (0.157 x nursing participation)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Buchanan B. Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly ;1974;19:533-46.
2.Sawaengdee K, Ruangrattaratrai W. Report of the synthesis of medical and public health needs in the next 10 years 2009-2018. Nonthaburi: National Health Workforce Committee; 2018. (in Thai)
3.Porter LW, Steers RM, Mowday RT, Boulian PV. Organizational commitment, job satisfaction,and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology;1974 Oct;59(5):603
4.Bangkok Dusit Medical Services Corporate Nursing. Nurse Engagement report Bangkok Dusit Medical Services Co., Ltd, in the Northeast Region. 2016-2018. (in Thai)
5.Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital: Investing and developing positive organizational behavior. Positive organizational behavior. 2007 Apr; 231(2):9-24.
6.Lake ET. Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index. Research in nursing & health;2002 Jun;25(3):176-88.
7.Cohen J. Statistical power analysis for the behaviors science.(2nd). New Jersey:Laurence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale; 1988.
8.Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 6th ed. Boston, MA: Pearson; 2007.
9.Juntachum W. Nursing research .Department of Nursing Research and Educational Administration: Faculty of Nursing, Khon Kaen University; 2002. (in Thai)
10.Wang YY, Wan QQ, Lin F, Zhou WJ, Shang SM. Interventions to improve communication between nurses and physicians in the intensive care unit: An integrative literature review.Int J Nurs Sci 2018 Jan 10; 5(1): 81– 8.
11.Thailand Nursing and Midwifery Council. Strategic Plan 2012-2016. Bangkok: Jud Thong Printing House; 2011.( in Thai)

Published

2020-06-25

How to Cite

1.
Wongsudta เ, Sritragool ร. ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. JNSH [Internet]. 2020 Jun. 25 [cited 2022 Jun. 26];43(2):126-34. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/235732

Most read articles by the same author(s)