ประสิทธิผลของระบบบริการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

  • จารุจิต ประจิตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
  • อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
  • จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: ระบบบริการพยาบาลวิสัญญี ระบบบริการพยาบาลวิสัญญี

บทคัดย่อ

การวิจัยปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการพยาบาลวิสัญญี โดยใช้ The Conduct and Utilization of Research in Nursing (CURN Model) เป็นกรอบแนวคิด  เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติในการคัดเข้า ประกอบด้วย  ผู้ป่วย 60 คน วิสัญญีพยาบาล 8 คน และพยาบาลวิชาชีพ 46 คน   ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลวิสัญญี ประกอบด้วย  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) พัฒนาระบบการบริการพยาบาลวิสัญญีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และหาความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ได้ CVI = 0.91 และอบรมพยาบาลผู้เกี่ยวข้อง  3) ทดลองใช้ระบบ 4)  ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาระบบ  โดยใช้ 1) แบบบันทึกอุบัติการณ์การเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนผ่าตัด และข้อมูลการเลื่อนผ่าตัด และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น  0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า   อัตราการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนผ่าตัดลดลงจากร้อยละ 2.10 เหลือร้อยละ 1.10  และ อัตราการเลื่อนผ่าตัดลดลงจากร้อยละ 0.90 เหลือร้อยละ 0.75   วิสัญญีพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อระบบบริการพยาบาลวิสัญญีที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก (= 3.50 , S.D.= 0.76 และ = 3.91 , S.D.= 0.59 ตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Nursing Division, Ministry of Public Health, Thailand. Nursing quality assurance: Quality assurance for anesthetic nursing service. Nonthaburi: Nursing Division; 2013. (in Thai)

Nursing Division, Ministry of Public Health, Thailand. Guidelines for nursing quality assurance: Service plan. Nonthaburi: Nursing Division; 2018. (in Thai)

Pancharoen R, Tridech P, Krugkrunjit P. Nurse anesthetists’ performance according to professional standards in general and provincial hospitals in the central region of Thailand. J Health & Nurs Res 2010;26(2):41-50. (in Thai)

Triemkietikun S, Prachusilpa G. Nurse staffing for nurse anesthetists, Taksin hospital. J Royal Thai Amy Nurs 2011;12(2):76-83. (in Thai)

Theparat Hospital Nakhon Ratchasima. Annual report 2017. Nakhon Ratchasima: Theparat Hospital. (in Thai)

Horsler JA, Crane J, Crabtree MK, Woos BJ. Using research to improve nursing practice: A guide (CURN Project). Orlando FL: Grune & Stration; 1983.

Srisa-ard B, Basic research. 6th ed. BK: Suweeriya sarn publishing house; 2000. (in Thai)

Khunthar A. The impacts and solutions to nursing workforce shortage in Thailand. Journal of Nursing Science 2014;32(1):81-90. (in Thai)

Tienchumphan R. The problems and obstacles of anesthesiology operation working group in the police general hospital. Royal Thai Airforce Medical Gazette 2009;55(2):37-44. (in Thai)

Triemkietikun S. Nurse staffing for nurse anesthetists, Taksin Hospital, Thesis of master of nursing science program in nursing administration faculty of nursing Chulalongkorn University; 2009. (in Thai)

Oearsakul M, Thongsuk P, Thiengjanya P. Effectiveness of postanesthetic care process in postoperative patients under general anesthesia through lean management: a case study at Songklanagarind hospital, the seventeenth national graduate research conference and the fifth academic seminar to disseminate research to the community; 2010. (in Thai)

Yusamran M, Sripontan P. Perceived anxiety level and it’s causes in the pre-operative patients at Mahasarakham hospital. Journal of Science and Technology, Academic conference Mahasarakham research 10th;2014:419-28. (in Thai)

Cornelie S, Corinna P, Irmgard B, Uwe K, Alwin E, Martin S, et al. The effect of detailed, video-assisted anesthesia risk education on patient’s anxiety and the duration of the pre-anesthetic interview: A randomized controlled trial, Anesthesia & Analgesia 2008;106(1):202-9.

Auttayasai-ngam P, Yeekian C. Knowledge, anxiety and opinions of pre-operation patient watched anesthetic TV channel. Thai Journal of Anesthesiology 2015;41(2):92-102. (in Thai)

Piyasontarawong N, Sukthan S, Sooksee U, Chantorn P, Kongdan Y. The incidence of postoperative postpone and the problem solving by using participatory action research. Thai Journal of Nursing Council 2015;30(3):112-20. (in Thai)

Pansamai L, Ujuntuk J, Jeanjankij V, Buhome N, Poorananon P, Meenasantirak A, et al. Pre-operative preparation nursing model in geriatric anesthesia of anesthetist nurses. Mahasarakham hospital Journal 2017;14(3):76-89. (in Thai)

Tangjairakkarndee J. The guideline development of preoperative preparation for patients undergoing surgery Hua Hin Hospital, Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon Journal 2018;3(1):1-6. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2020-09-30
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)