ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  • นิรุธ - มะโนมัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
  • เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
  • จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล
  • วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: พฤติกรรมหนีเรียน, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น, ปัจจัยทำนาย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาพฤติกรรมหนีเรียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหนีเรียน และปัจจัยทำนายพฤติกรรมหนีเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 315 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทั้งหมด 7 ส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment correlation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมหนีเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.1 มีอายุเฉลี่ย 13.8 ปี (  = 13.8, S.D = 14.5) ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหนีเรียน ได้แก่ อายุ ผลการเรียน เจตคติต่อการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน และ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (r = 0.20,p >.01; r = 0.26,p >.01;r = 0.45,p >.01; r=0.45,p >.01; r=0.39,p >.01; r=0.36 ,p >.01) ตามลำดับ และผลการเรียน เจตคติต่อการเรียน และสัมพัธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมหนีเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ร้อยละ 28.1 (R2 =.281) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Samaruk network Ministry of Education, Udonthani. Samagrakarn Udonthani network operation report and Municipal officials, Udon Thani Municipality; 2017. (in Thai)

Zhang D, Katsiyannis A, Barrett DE, Willson V. Truancy offenders in the juvenile justice system. Article in Remedial and Special Education 2007;28(4):244-56.

Zhang D, Willson V, Katsiyannis A, Barrett DE, Ju S, Wu JY, et al. Truancy offenders in the juvenile justice system: A multicohort study. BD 2010;35(3):229-42.

Bronfenbrenner’s. Social-ecological model of development /systemic perspective opens up multiple retraumatization level;2011.

Polit DF, Hungler BP. Nursing research principles and methods 6th ed. Philadelphia: Lippincott;1999.

Baumrind D. Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs 1967;75(1):43-88.

Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. The Journal of Early Adolescence 1967;11(1):56-95. Available from: https://doi.org/10.1177/0272431691111004

Sunera M. Fernando, Perera H. School refusal: behavioral and diagnostic profiles of a clinical sample. SL J Psychiatry 2012;3(1):10-3.

Wilkins J. School characteristics that influence student attendance: Experiences of students in a school avoidance program. THSJ 2008;91(3):12-24.

Srichinda P. Factors related to the violation of rules and regulations of upper secondary school students: a case study of schools in Chomthong District, Bangkok; 2013. Bangkok Province. Journal of Academic Resources Year 24:(4):1-10. (in Thai)

Clare N, Kevin W. Effective intervention for school refusal behavior 2013; 29(4): 347-66. https://doi.org/10. 1080/02667363.2013.846848

Salmela-Aro K, Kiuru N, Leskinen E, Nurmi JE. School-burnout inventory (SBI): Reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment 2009;25(1):48-57.

Henry A, Apelgren B. Young learners and multilingualism: A study of learner attitudes before and after the introduction of a second foreign language to the curriculum. Elsevier 2008;36:607-23.

McGee K. Despite state decriminalizing truancy, Austin students can still get charged for skipping;2017. Available from: https://www. austinmonitor.com/stories/2017/04.

Egger HL, Costello JE, Angold A. School refusal and psychiatric disorders: A community study 2003;42(7):797-807. Available from: https://doi.org/10.1097/01.CHI.00000468 65.56865.79

Prayamrongthong P. A study of learning achievement and attitude towards learning thai language of mathayom suksa 5th students who were taught by using electronic books and learning management according to teacher manual. [Thesis]. Bangkok: Graduate School Srinakharinwirot University;2011. (in Thai)

Hardy DF, Power TG, Jardicke S. Examining the relation of parenting to children coping with everyday stress. Child Development 1993; 64(6): 1829-41.

Bahali K, Tahiroglu AY, Avci A, Seydaogl G. Parental psychological symptoms and familial risk factors of children and adolescents who exhibit school refusal. Original article164 2011 Hong Kong college of Psychiatrists East Asian Arch Psychiatry 2011;21:164-9.

Sirisukchaiwut T. A case study of mathayom suksa 4th students who have problems adjusting with their friends at preparatory school, Pathumwan District, Bangkok. Master’s thesis M.Eng. College Srinakharinwirot University Prasarnmit;1998. (in Thai)

Wongsrirsat D. Case study of students with problems in family adjustment at the lower secondary level in Wat Bang Khan community school Khlong Luang District, Pathum Thani. Witthayanin Ph.D., Education Psychology Branch College Srinakharinwirot University;1998. (in Thai)

Theetawirunhut S. Case study of students with Aggressive behavior in Bangkok. [Thesis]. Bangkok: Srinakharinwirot University;1999. (in Thai)

Lert-Anantakul H. Factors influencing student achievement. faculty of economics (special region): Chiang Mai: Chiang Mai University; 2011. (in Thai)

Phaaklua S. Factors affecting learning problems of students in the second grade, Mathagangwas Temple School (Thung Rat Nukul), Phrae Province. Part of the master of education degree program. Department of Educational Psychology;2011. (in Thai)

Theparak S, Mukdakasem P, Seubnuch Ch, Chaturapornperm J. Study of parenting factors and community participation in promoting growth and early childhood development in public health areas 4 and 5. Maternal and child health development, health promotion development group, health center at 4 Ratchaburi Department of Health, Ministry of Public Health 2017;11(25):21-42. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2020-12-25
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย