ปจจัยที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการดูแลตนเองผูปวยเบาหวานที่อาศัยในเมืองเหวจังหวัดทูเทียนเหว ประเทศเวียดนามFactors Related to Diabetes Self Care Behaviors of DiabetesPatients in Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam

Authors

  • Chi Thi Nguyen Dang -
  • Lukawee Piyabanditkul

Keywords:

self care behaviors, type 2 diabetes, Vietnamese patients

Abstract

The aim of this descriptive correlation study was to identify level of diabetes self care behaviors and to explore relationship between self care behaviors and related factors in Hue city, Thua Thien Hue Province, Vietnam. Two hundred people with diabetes diagnosed for 6 months and longer were recruited via simple random sampling. Descriptive and correlational statistic were used to analyze data. Results showed that diabetes self care behaviors was found at moderate level (X=3.98; SD=1.19). The statically significant correlation were found between the self care behaviors and education (r=.24, p<.01), income (r=.31, p<.001), insurance (r=.21, p<.05), diabetes knowledge (r=.35, p<.001), diabetes self efficacy (r=.17, p<.05), belief of treatment effectiveness (r=.42, p<.001), family support (r=.39, p<.001), community health care service (r=.26, p<.001) and health care provider–patient communication (r=.40, p<.001).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
- CTND, Piyabanditkul L. ปจจัยที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการดูแลตนเองผูปวยเบาหวานที่อาศัยในเมืองเหวจังหวัดทูเทียนเหว ประเทศเวียดนามFactors Related to Diabetes Self Care Behaviors of DiabetesPatients in Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam. JNSH [Internet]. 2014 Jul. 15 [cited 2022 Jun. 28];37(1):103-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19753