ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยในผูสูงอายุเจ็บปวยเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังของหนวยบริการปฐมภูมิแหงหนึงฯMild Cognitive Impairment in Older Persons with Chronic Illness Attended at a Chronic Care Clinic of a Primary Care Unit Khon Kaen Provinc

  • Suttinan Subindee
  • Wanapa Sritanyarat

บทคัดย่อ

This descriptive research aimed to study mild cognitive impairment (MCI) in older persons with chronic illness attended at a chronic care clinic of a primary care unit. The population was 163 chronically ill older persons attended at the clinic. Sample of 86 persons was recruited based on specific criteria. Data were collected using questionnaire developed by the researcher. Descriptive statistics were used for data analysis. Results showed that most of the sample were females in young old age group, had 2 or more chronic illnesses and got 4 or more medicines. MCI deficits found were: Memory,forgotten about the things; Attention,inattention; Thinking,confused thinking/speaking; Orientation,confusion about the day; and Language,using wrong words. However, Executive function was appropriate. Findings from this study can be used to enhance cognitive function in MCI older persons.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย