Family Nursing Intervention for Person with Spinal Cord Injury: Systematic review

  • ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Family Nursing Intervention, Spinal Cord Injury, Systematic Review

Abstract

This systematic review was aimed at synthesis family nursing intervention for family with spinal cord injury person from reliable data base which were assessed the quality by tool. There were 6 studies that met the criteria. Matrix table was used for analysis data. The finding displayed that most nursing interventions in Thailand focused on increasing caregivers’ knowledge and skills of caring SCI person in hospital setting. Many international studies were emphasized on rehabilitation program for SCI person; building family’s ability of caring and coping skill for stress reduction, and emotional management. Most outcomes were evaluated psychosocial aspect, knowledge, skill, and quality of life. No study was conducted to provide health care for family as a total system.  Therefore, family nursing intervention for SCI person and family unit during critical period is needed to create for promoting effective personal and family adaptation further. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ดลนภัส กลิ่นหวาน. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างจากการบาดเจ็บไขสันหลัง [รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาล]. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.
2. Somer, M.F. Spinal cord injury: functional rehabilitation. Boston : Prentice Hall; 2001.
3. National Spinal Cord Injury Statistical Center. Spinal cord injury facts and figure at a glance. (2016). Spinal cord injury facts and figure at a glance. [Internet]. 2016 [cited 2017 Jun 15] Available from: https://www.nscisc.uab.edu/Public/Facts%202016.pdf
4. งานจัดการสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น. สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2556-2559. ขอนแก่น : โรงพยาบาลขอนแก่น; 2558.
5. อภิชนา โฆวินทะ. ตำราบาดเจ็บไขสันหลังการฟื้นฟูสภาพอย่างครอบคลุม. เชียงใหม่ :
สุทินการพิมพ์; 2555.
6. อรวรรณ ดงหงส์. การปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [รายงานการศึกษาอิสระหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.
7. Jha , A. & Charlifue, S. Aging in SCI. In : Kirshblum, S.& Campagnolo, D.I. edited. Spinal Cord Medicine. China :Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2011
8. นคัมยภรณ์ ชูชาติ รัตนา วิเชียรศิริ ปรีดา อารยาวิชานนท์ และณัฐเศรษฐ มนิมนากร.
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร; 25(1): 15-21;(2558)
9. สุภาพ เหมือนชู ภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ วริยา วชิราวัธน์. ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง.วารสารสภาการพยาบาล. มกราคม-มีนาคม 2559: 124-136.
10. Dyck, D. G., Weeks, D. L., Gross, S., Smith, C.L., Lott, H.A., Aimee, J., Wallace, A.J., and Wood, S.M. Comparison of two psycho-educational family group interventions for improving psycho-social outcomes in persons with spinal cord injury and their caregivers: a randomized-controlled trial of multi-family group intervention versus an active education control condition. Study protocol; 2016: 4(40), 1-8
11. Molazem, Z., Falahati, T., Jahanbin, I., Jafari, P., & Ghadakpour, S. (2014). The Effect of Psycho-Educational Interventions on the Quality of Life of the Family Caregivers of the Patients with Spinal Cord Injury: A Randomized Controlled Trial. IJCBNM; 2014;2(1) : 31-39.
12. แสงรุ้ง รักอยู่. ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ [วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556
13. ฐาปณี องคสิทธิ์. กรณีศึกษาการสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ [การค้นคว้าอิสระหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต].เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2554
14. กฤษดา ศรีสุวรรณ ชนกพร จิตปัญญา และศิริพันธุ์ สาสัตย์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบาบัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557:1-12
15. Molazem, Z., Falahati, T., Jahanbin, I., Jafari P., & Ghadakpour, S. The effect of psycho-educational interventions on general health of family caregivers of patients with spinal cord injury: A Randomized Controlled Trial. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care; 2013;2(4):1-10.
16. Rodgers, M.L., Strode, A.D., Norell, D.M., Short, R.A., Dyck, D.G, & Becker, B. Adapting Multiple-Family Group Treatment for Brain and Spinal Cord Injury Intervention Development and Preliminary Outcomes. Article in American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; 2007: 86(6),482-492
17. Eaton. J & John, R. Coaching Successfully. London: DK books; 2001
Published
2019-10-28
How to Cite
1.
ไชยเชษฐ์ป. Family Nursing Intervention for Person with Spinal Cord Injury: Systematic review. NSH [Internet]. 2019Oct.28 [cited 2020Sep.30];42(3):41-2. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/187203