วิธีการจัดกระทํากับความเหนื่อยลาแบบไม่ใช้ยาในมารดาที่อยูในชวงระยะเวลา6สัปดาหหลังคลอด : การทบทวยวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Non-Pharmacological Interventions for Fatigue during the First 6 weeks after Labor: Systematic Review

ผู้แต่ง

  • Somsakhool Neelasmith
  • Kanittha Volrathongchai
  • Jadsada Thinkhamrop

คำสำคัญ:

fatigue, postpartum, non-pharmacological intervention

บทคัดย่อ

Fatigue is an unpleasant symptom that occur in postpartum women. It affects not only postpartum mothers but also children and others. There are many techniques to relief fatigue especially non-pharmacological management. This study aims to summarize the knowledge about non-pharmacological interventions for the postpartum women with fatigue and to assess the effectiveness of such fatigue management during the 6 weeks postpartum . The relevant documents have been retrieved from electronic sources. The data collection consisted of a research screening form, the quality assessment form and the data extracted form. Descriptive statistic and narrative analysis was brought in to explain the data. The study found 5 methods that represent to non-pharma-cological interventions: pushing technique during the second stage of labor, exercise, aroma inhalation, massage and compression, and fatigue self management programs. The findings of this study show that there are several non-pharmacological intervention options for postpartum women with fatigue. However, no conclusion could be drawn regarding effectiveness. Further study of each intervention required to make sufficient data available for more comprehensive analysis.

Downloads

How to Cite

1.