ผลของโปรแกรมให้ความรู้และการช่วยเหลือของญาติต่อความเจ็บปวด ความกลัว และความวิตกกังวลของผู้คลอดครรภ์แรก ในระยะที่หนึ่งของการคลอดThe Effects of Health Education Program and Relative Assistant on Pain, Fear, Anxiety in Primiparous during the First Stage of L

  • สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
  • ปราณิสา กิตติปฤษฎา

บทคัดย่อ

The purpose of this quasi experiment research was to compare pain, fear and anxiety between primiparous women who received the health education program and relative assistant, and who did not receive the program. The sample was 30 primigravidarum women with 36 - 40 weeks of gestational age, divided into experimental and control groups. Each group consisted of 15 participants by simple random sampling. The health education program consisted of VDO and leaflet. The research instruments included general questionnaire, and visual analog scales for pain, fear and anxiety. The data were analyzed by t - test. The results revealed that pain, fear, and anxiety between experimental and control groups at the first measurement in labor room were not statistically different at .05 level. But pain, fear and anxiety measured at 2 hours after the first measured in the experimental group were statistically significant lower than the control group at .001 level.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย