ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว Health Profile of Hospitalized Older Persons in Mahosot Hospital Lao People Democratic Republic

Authors

  • Dasavahn Bounmany
  • Pongpan Aroonsang

Keywords:

health profile, older persons, hospitalization

Abstract

This descriptive study describes the health profile of hospitalized older persons in Mahosot hospital, Lao PDR. Sample comprised of 179 older persons. Data were collected using health profile assessment form, comprised of questionnaire and standard assessment tools. Descriptive statistics were used for data analysis. Results were: (1) Demographic data, most of older persons were males with the average age of 69.75 years; (2) Physical health, older persons perceived their health as fair and were better than others. Hypertension was disease/illness mostly reported. The most common acute illness was fatigue/weakness. The geriatric problems found were sleep disturbance (67%). Most of older persons were incapable of performing activities of daily living both in BADL and IADL (60.9%). (3) Mental health: of 35.7% had mild depression and 23.5% had dementia. (4) Social health: Most of older persons lived with their children and had good relationship. Children were the main resources of older persons, both in psychological and in care giving supports.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Bounmany D, Aroonsang P. ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว Health Profile of Hospitalized Older Persons in Mahosot Hospital Lao People Democratic Republic. JNSH [Internet]. 2014 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 8];36(2):77-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/16281