การพัฒนาแบบวัดเจคติต่อความสูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ Development of Attitude Toward Ageing Scale as Perceived by Oledr Persons

  • Nutjaman Kaewradee
  • Pongpan Aroonsang
  • Wilawan Phanphruk

บทคัดย่อ

This purpose of this descriptive research aimed to develop the attitude toward ageing scale (ATAS) as perceived by older persons. The sample was 360 older persons who lived in Khon Kaen province. Data were collected by interviewing older persons using the attitude toward ageing scale developed by the researcher.The results of study were as construct validity using exploratory factor analysis of the attitude toward ageing scale (ATAS) revealed 7 constructs (26 items): 1) stereotypes of older person; 2) values of older person in society; 3) roles of older person in the family; 4) identity of older person; 5) preparedness of older person; 6) physical illnesses in old age; and 7) burden of older person to society. The 26 items showed reliability with standardized alpha coefficient of 0.85, cumulative percentage of the scale’s variance was 46.74.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย