การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย

Authors

  • ทิม ปัตตะพงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช

Keywords:

การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เด็ก พื้นที่เสี่ยงภัย การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อโดยใช้การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กอายุ 6 -12 ปีจำนวน 45 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าความหมายของการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติคือ  “การประเมินสถานการณ์และจัดการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว” “การติดตามข่าวสารการเตือนภัย”  “มีความรู้ได้ความรู้และส่งต่อความรู้”  “การตระเตรียมล่วงหน้า” .”หัวใจพร้อมเผชิญภัยพิบัติ”     และ“หวังผลให้อยู่รอดปลอดภัย”  ผลการศึกษานำไปสู่การพัฒนาการเตรียมพร้อมเด็กเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในเด็กต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-05-10

How to Cite

1.
ปัตตะพงศ์ ท. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. JNSH [Internet]. 2019 May 10 [cited 2022 Aug. 20];42(1):43-51. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/135743