การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง Preparation for Active aging in Nurses at a Tertiary Care Hospital

Authors

  • Parichat Yatniyom

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ 115 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม  ศึกษาเอกสาร  ระหว่างเดือนเมษายน   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลทั้ง 4 กลุ่มวัยให้ความหมายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพว่าเป็นการวางแผนและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันต่อเนื่องจนเข้าสู่วัยสูงอายุประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ1) ดูแลให้ร่างกายมีความเสื่อมน้อยที่สุด 2) บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล 3) สร้างความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ4) จัดหาที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลครอบครัว 5) เตรียมมีส่วนร่วมในสังคม 6) เตรียมทำพินัยกรรมและการตายและ 7) เตรียมกิจกรรม/งานหลังเกษียณจากการทำงาน  ผลการศึกษาเสนอแนะองค์ประกอบในเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีความเฉพาะกับพยาบาลแต่ละกลุ่มวัยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิต่อไป

 

This qualitative research explored the meaning and components of active aging preparation for nurses. Key informants were 115 nurses working in a tertiary care hospital. Data were collected using in-depth interviews, focus group discussions, and document during April – August 2016 reviews. Data were analyzed by using content analysis. Results: Nurses provided meaning of active aging preparation as the plans/ ways of living to be done by nurses presently and continuously until old ages. The 7 components included:1) delaying physical health declines; 2) financial management;3) work security; 4) preparation of caregivers/family & living arrangement; 5) preparing for social participation; 6) Living will planning and preparing for good death; and 7) preparing for activities/jobs after retirement. These results suggest  components of active aging preparation specifically to each age group of nurses working at a tertiary care hospital. This knowledge contributes to the development of active aging preparation model for nurse working at tertiary care hospitals.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-04

How to Cite

1.
Yatniyom P. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง Preparation for Active aging in Nurses at a Tertiary Care Hospital. JNSH [Internet]. 2018 Jan. 4 [cited 2022 Aug. 15];40(4):50-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/122145