ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น (Factors contributing to improper expressive language developmentin 9 months old age children in Khon Kaen Province)

Authors

  • ต้องตา ขันธวิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล ถ.มิตรภาพ หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • รศ.ดร.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ matched case-control เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็ก จับคู่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน เป็นกลุ่มกรณีศึกษา และกลุ่มควบคุมจำนวนกลุ่มละ 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Mcnemar chi-square และวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อนด้วยสถิติ conditional logistic regression โดยโปรแกรมสำเร็จรูป stataผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในจังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่  1) ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษา ORadj=3.87,95%CI=1.29-11.59  2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง ORadj=6.78, 95%CI = 2.06-22.34 และ 3) รายได้ของครอบครัว ORadj=7.01, 95% CI = 1.72-28.53

This research was a matched case-control analysis which aimed to investigate the factors contributing to improper expressive language development of 9-month-old children in Khon Kaen Province. The samples were120 caregivers of children. They were paired and separated into the case study group and the control group: 60 people each. The data were analyzed by descriptive statistics. The correlation was tested by Mcnemar chi-square statistic, and the complex variables were analyzed by conditional logistic by stata program. The research results revealed that the the factors contributing to improper expressive language development in 9 months old age children in Khon Kaen Province with statistical significance were 1) knowledge of expressive language development:ORadj=3.87, 95%CI=1.29-11.59  2) self-efficacy perception: ORadj= 6.78, 95%CI= 2.06-22.34  and 3) family income: ORadj= 7.01, 95%CI=1.72-28.53. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. McGuinness D. Language development and learning to read: The scientific study of
how. Boston, MA: MIT Press; 2005.
2. Stojanovik V,Riddell P. Expressive versus receptive language skills in specific
reading disorder. Clinical Linguistics & Phonetics. 2008; 22(4–5): 305–310.
3. Feldman HM. Evaluation and management of language and speech disorder in
Preschool children. Pediatric Rev 2005; 26(4): 131-41
4. Zwaigenbaum L, Bryson S, Rogers T, Roberts W, Brian J, Szatmari P. Behavioral
manifestations of autism in the first year of life. Int J Dev Neurosci 2005; 23: 143–152.
5. American Academy of Pediatrics, Committee on Children With Disabilities. Role of
the pediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics
2001; 107: 1155–1157.
6. Rungpriwan R. editors. Child development and behavior: well child care.
Bangkok: Beyond Enterprise; 2013.
7. Clegg J, Hollis C, Mawhood L, Rutter, M. Developmental language disorders
a follow-up in later adult life:Cognitive, language and psychosocial outcomes.
JCPP 2005; 46(2)
8. Vinson BP. Preschool and School- Age Language Disorders. Cliftonv Park,
NY: Delmar Cengage Learning; 2012.
9. Whitehouse AJO, Robinson M, Zubrick SR. Late talking and the risk
for psychosocial problems during childhood and adolescence. Pediatrics
2011; 128: 325–332.
10. Mhosuwan, L. Nutrition with Growth Intelligence Development Immunity and
Chronic Diseases. Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Songkhlanakarin
University. Operate Conference Documentation; 2013.
11. Thai Health Promotion Foundation. Summary of the Results of the Child
Development Project in The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary.
[Internet]. 2015. [cited 2017 Aug 18]. Available from
bie.moph.go.th/biechild/upload/ summary 59.pdf.
12. Wacharasin C, Barnard KE, Spieker SJ. Factors affecting toddler cognitive
development in low income families: Implications for practitioners. Infants & Young
Children 2003; 16(2):175-181.
13.Bland AD, Kegler MC, Scoffery C, Malcoe LH. Understanding childhood lead
poisioning preventive behavior: The roles of self- efficacy, subjective norms, and
perceived benefits. PM 2005; 41, 70-78.
14. Prasith-thimet T. Thai Early Child Development in Regional Health Service 4.
Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2015; 5(2): 173-187. (In Thai).
15. Coplan J. Normal Speech and Language Development: An Overview. Pediatrics in
Review 1995; 6(3): 90-101.
16.Kumraksa N, Theeranan P, Srihirunrussame S, Keodsawas A, Kuhapun B. Situation
of Child Development Promotion. Journal of Mental Health of Thailand 2014; 22(2):
76-83. (In Thai).
17. Green LW, Kreuter MW. Health program planning: An educational and cological
approach (4th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education; 2005.
18. Schlesselman, JJ. Case-control studies, design, conduct, analysis. Oxford
University Press, New York; 1982.

19. Pornsawat D. Spouse support, family support and selected personal factors
influencing maternal role attainment in adolescent mothers. [Thesis]. Khon Kaen:
Khon Kaen University; 2010.
20. Jaide C. Factors related to child care workers’ behavior in prevention of acute
respiratory infection in child care centor. [Thesis]. Mahidol: Mahidol University;
2011.
21. Pattanapongthorn J, Boonsuwan C, Thanajaroenwatchara N. The Study of Thai
Early Child Development. [Internet]. 2014. [cited 2017 Jan 27 ]. Available from
http://inspection.anamai.moph.go.th/uploads/docs/g1/JP02_TheStudyOf
ThaiEarlyChildDevelopmen.pdf.
22. Pheiwdang K. Child-upbringing behaviors in migrating or living-abroad
families.[Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2008.
23.Kumraksa N, Theeranan P, Srihirunrussam S, Keodsawas A, Kuhapun B.
Situation of Child Development Promotion. Journal of Mental Health of Thailand
2014; 22(2): 76-83. (In Thai).
24.Chivanon N, Wacharasin C. Factors influencing Thai parent–child interaction.
Int J Nurs Pract 2012; 18 (Suppl. 2): 8–17.
25.de Castro Ribas R, de Moura ML, Bornstein MH. Socioeconomic status and
parenting knowledge. Estudos de Psicologia 2003; 8(3): 385-392.
26. Bland AD, Kegler MC, Escoffery C, Malcoe LH. Understanding childhood
lead poisioning preventive behavior: The roles of self-efficacy, subjective norms,
and perceived benefits. Preventive Medicine 2005; 41:70-78.
27. Khenchaiwong K. Development of maternal self-efficacy to promote the language
development for children aged 9-12 months. [Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen
University; 2009.
28. Prasith-thimet T. Thai early child development in regional health service 4. Journal
of Preventive Medicine Association of Thailand 2015; 5(2): 173-187.
29.Theprak, S., Mukdakasem, P., Suebnuch, J. & Jaturaperm, J. Study of Parents’
Parenting Factors and Community Participation in Promoting Growth and Early Child
Development, Health Zone 4 and 5. Maternal and Child Health, Health Promotion
Group, Health Center 4 Ratchaburi, Department of Health, Ministry of Public Health.
[Internet]. 2014 [cited 2017 Mar 18 ]. Available from hpc4.go.th/rcenter//_fulltext/
201403311030241551/20140403134122_548.pdf.

Downloads

Published

2018-12-18

How to Cite

1.
ขันธวิธิ ต, แท่นวัฒนกุล ร. ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น (Factors contributing to improper expressive language developmentin 9 months old age children in Khon Kaen Province). JNSH [Internet]. 2018 Dec. 18 [cited 2022 Dec. 7];41(3):87-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/122137