ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Predicting factors of care behaviors among caregivers of newborns up to 5 years old after open heart surgery

Authors

  • Chuthams Payjapoh

Keywords:

care behavior, caregiver, open heart surgery, children after open heart surgery

Abstract

การวิจัยเชิงพยากรณนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอํานาจทํานายของตัวแปร ความรู รายไดของครอบครัว ความเครียดของผูดูแล ความเขมแข็งของครอบครัวและคุณภาพการดูแลของบุคคลากรทางการแพทย ตอพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจแตกําเนิดหลังไดรับการผาตัดหัวใจแบบเปดของผูดูแล กลุมตัวอยางที่ไดรับ การเลือกอยางเฉพาะเจาะจงปนผูดูแลเด็กจํานวน 133 ราย ที่พาเด็กมาติดตามอาการที่แผนกผูปวยนอกของ โรงพยาบาล 3 แหง เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ 6 อยาง ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม พฤติกรรมของผูดูแล แบบวัดความรูในการดูแลเด็กโรคหัวใจแตกําเนิดที่ไดรับการผาตัดหัวใจแบบเปด แบบวัด ความเครียดของผูดูแล แบบสอบถามความเขมแข็งของครอบครัว และแบบสอบถามคุณภาพการดูแลของบุคลากร ทางการแพทยตามการรับรูของผูดูแล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา สถิติสหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบ เปนขั้นตอน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลคือ ความรู (β = .313, t = 3.738) และความเขมแข็งของครอบครัว (β = .263, t = 3.141) โดยรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ พฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจแตกําเนิดหลังไดรับการผาตัดหัวใจแบบเปดไดรอยละ 23.4% (F 2,130 =19.873, p < .001) 
Abstract The predictive correlation research design aimed to determine the predictive power of knowledge, family income, caregiver’s stress, family hardiness and quality of professional care on care behaviors among caregivers of newborns up to 5 years old after open heart surgery. The purposive sample consisted of 133 caregivers, who took children after open heart surgery to visit outpatient department of 3 hospitals. Six instruments were used for data collection consisting of questionnaire on personal information, caregiver care behavior, caregiver knowledge of care for children with congenital heart disease after open heart surgery, caregiver’s stress scale, family hardiness index, and the caregiver’s perception of the quality of professional care scale. Descriptive statistics and stepwise multiple regression were utilized in data analysis.The results showed that predictors of caregivers’ care behaviors were knowledge (β = .313, t = 3.738) and family hardiness (β = .263, t = 3.141), which accounted for 23.4% of the variance in care behaviors among caregivers of newborns up to 5 years old after open heart surgery (F2, 130 = 19.873, p < .001).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-25

How to Cite

1.
Payjapoh C. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Predicting factors of care behaviors among caregivers of newborns up to 5 years old after open heart surgery. JNSH [Internet]. 2018 Jan. 25 [cited 2022 Aug. 17];40(4):134-41. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/121506