ความทุกข์ใจกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด (Distress and quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer undergoing chemotherapy)

Authors

  • Rattiya Chaichompoo

Keywords:

distress, quality of life, caregivers of patients with advanced cancer

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความทุกขใจ ระดับคุณภาพชีวิต และ ความสัมพันธระหวางระดับความทุกขใจกับระดับคุณภาพชีวิตของญาติ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่ไดรับเคมี บําบัด กลุมตัวอยางคือ ญาติผูดูแลหลักซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่ไดรับเคมีบําบัด แผนกผูปวยนอก จํานวน 88 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล สวนบุคคล เครื่องมือคัดกรองความทุกขใจ และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก วิเคราะหขอมูลดวย สถิติเชิงบรรยายและวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติ สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัยพบวา ญาติผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่ไดรับเคมีบําบัดมีความทุกขใจในระดับปานกลาง ปญหาความทุกขใจ 5 อันดับแรกคือ ความกังวลใจ ออนเพลีย/ออนลา เศรา/เสียใจ การนอนหลับ และความหดหูสะเทือนใจ และดาน คุณภาพชีวิตพบวา ญาติผูดูแลมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางถึงดี อยางไรก็ตามพบวา ความทุกขใจกับคุณภาพชีวิตของญาติผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะลุกลามที่ไดรับเคมีบําบัดไมมีความสัมพันธกัน 


 This descriptive cross – sectional research aimed to investigate distress level, quality of life level, and correlation between distress level and quality of life level of family caregivers of patients with advanced cancer undergoing chemotherapy. A purposive sample of 88 caregivers of patients receiving chemotherapy at OPD were recruited for this study and interviewed by the researcher. Instruments used to collect data comprised personal information sheet, distress thermometer, and WHOQOL-BREF-THAI. Data were analyzed by using descriptive statistics, and spearman rank correlation. Findings showed that family caregivers perceived distress at a moderate levels. Top five problem lists included worry, fatigue, sadness, sleep disturbance, and depression. Family caregivers reported overall and dimension of quality of

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-12

How to Cite

1.
Chaichompoo R. ความทุกข์ใจกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด (Distress and quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer undergoing chemotherapy). JNSH [Internet]. 2018 Jan. 12 [cited 2022 Oct. 2];40(4):41-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/121420