ผลของการนวดแผนไทยต่อความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ความวิตกกังวลและซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง The effect of Thai massage on Activities of Daily Living, Anxiety and Depress in stroke patients

  • pudsadee - korjedee Boromrajanaee college of nursing Saraburi
Keywords: การนวดแผนไทย ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Abstract

ในปัจจุบันนี้การนวดไทยเป็นที่ได้รับการนิยมของการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ถึงแม้นว่าการนวดแผนไทยจะได้รับการนิยมเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการนวดไทยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยอยู่จำนวนน้อย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบระดับการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังการนวดแผนไทย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(quasi-experimental research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 30คน สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบประเมินระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(The Barthel index of activities of daily living)และแบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการนวดไทยและหลังจากได้รับการนวดแผนไทยแล้ว 2และ4สัปดาห์ ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ(The repeated ANOVA)

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การประกอบกิจวัตรประจำวันของหลังจากได้รับการนวดแผนไทย 2และ4สัปดาห์ มีระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการนวด(p<0.05)  หลังจากได้รับการนวดไทย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนการรับประทานอาหาร การล้างหน้า หวีผม แปรงฟันและการเคลื่อนที่สูงกว่าก่อนรับการนวด ระดับของความวิตกกังวลและซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการได้รับการนวด(p<0.05)

โดยสรุป การศึกษานี้พบว่าการนวดแผนไทยให้ประโยชน์ในการฟื้ฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มการประกอบกิจวัตรประจำวันและลดระดับความวิตกกังวลและซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.(2559).โรคไม่ติดต่อ.สืบค้นจาก www.thaincd.com/information/non-communicable-disease-data.php. เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
จินตนา นันต๊ะ.(2555). การวิเคราะห์ผลการรักษาอาการอัมพาตและติดขัดเฉพาะที่ด้วยกระบวนการนวดรักษาของการแพทย์ไทย. ฐานวิทยานิพนธ์ไทย ThaiLIS- Thai Library Integrated System.
นิพนธ์ พวงวรินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการ โรคหลอดเลือดสมอง: อุบัติการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน เอกสารประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: สู่การขยายบทบาทพยาบาล; วันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2558; ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2558.
บุษบา หน่ายคอนและคณะ.(2552). การเปรียบเทียบผลของการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างกลุ่มที่ให้การพยาบาลแบบผสมผสานและการพยาบาลตามปกติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ใปราจีนบุรีใ
ญาณิชการญจน์ บุญยืน. (2554). การทบทวนวรรณกรรม:ผลของการนวดต่อการบรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. สารนิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท.(2550). ประสบการณ์การปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อาศัยในตำบลแสนตออำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1: 72-84.
เสาวภา เด็ดขาด. (2558).ผลของรูปแบบการฟื้นฟูสภาพโดยใช้การรักษาทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิค โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 32(2), 135-146.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2558). ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สืบค้นจากhttp://bps2moph.go.th/sites/default/files/kpimoph59.pdfเข้าถึงเมื่อ 6 ก.พ. 2559.
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย. (2559). การนวดไทยเพื่อสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 6 ก.พ. 2559จากhttp://tmri.dtam.moph.go.th/Knowless/massage%20Thai.php.
ยุภาพร สิมมาสุข.(2557). Stroke Spa (ผ่อนคลายสบายอารมณ์). สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จาก www.hospital.tu.ac.th/PlanTUHosWeb/.../57_080.pdf
Lamas, K. (2016). Does touch massage facilitate recovery after stroke? A study protocol of a randomized controlled trial. Published online 2016 Feb 4. doi: 10.1186/s12906-016-1029-9
Lamas, K., Lindholm, L., Stenlund,H., Engstrom,B. & Jacobsson, C. (2008). Effects of abdominal massage in management of constipation-A randomized controlled trial. Nursing Studies, 46(6), 759-767.
World Health Organization. (2012). Switzerland: World Health Organization. Retrived Feb 14, 2016, from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/.
World Stroke Organization.(2016). United Kingdom: The facts behind “1 in 6” (World Stroke Campaign). Retrived Feb 14, 2016, from: http://www.world strokecampaign.org/learn/the-facts-behind-1-in-6.html
Published
2019-07-02
How to Cite
korjedee, pudsadee-. (2019). ผลของการนวดแผนไทยต่อความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ความวิตกกังวลและซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง The effect of Thai massage on Activities of Daily Living, Anxiety and Depress in stroke patients. Journal of Nursing Science and Health, 42(2), 106-114. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/119954