การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

Authors

  • ภทพร บวรทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

Keywords:

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร, ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง, ในชุมชน, dietary behavior, people with prehypertension, in community

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาไปเป็นกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงได้ การป้องกันปัญหานี้ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานอาหารตามแนวทางต้านโรคความดันโลหิตสูง (DASH diet) สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ บทความนี้นำเสนอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ : พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  ในชุมชน

 

 

Modification of dietary behavior of people with prehypertension in community

ABSTRACT

Nowadays, people who have high risk for hypertension in the community are increase and progress into hypertension. Primary prevention seems helpful by changing their health behavior. Some studies from the last decade shown that, DASH diets can reduce blood pressure. Thus, this article focused on effective changing of dietary behavior among people in the community who have high risk for hypertension

Keywords: dietary behavior, people with prehypertension, in community

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Mittal BV, Singh AK. Hypertension in the Developing World: Challenge and Opportunities. Am J Kidney Dis. 2010; 55: 590-8.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). High Blood Pressure Fact Sheet. [online] 2016 [Retrieved 2018 March 9]. Available from: https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_ sheets/fs_bloodpressure.htm
3. Strategy and Planning Division. Public Health Statistics A.D. 2016. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2017. (in Thai)
4. Bureau of Non Communicable Disease [NCD]. The compounds campaign on World Hypertension 2017. [online] 2017 [cited 8 March 2018]. Available from http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=12554&gid=18. (in Thai)
5. Health Data Center, Ministry of Public Health. Population 35 years old has been screened and risk of hypertension. [online] 2017 [cited 9 March 2018]. Available from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48. (in Thai)
6. Ya-Nan D, Lei W, Guo-Ying G, Hao-Kun W, Zhen-Xuan H, Dan-Li W, et al. Prevalence of prehypertension and associated risk factors in Zhengzhou, middle China: A cross-sectional study. Biomed Res-India 2017; 28 (7): 3022-9.
7. Teemu JN, Elizabeth LM, Martin GL, Mir H, Neal KL, Ramachandran SV, et al. Risk for hypertension crosses generations in the community: a multi-generational cohort study. European Heart Journal 2017; 38: 2300–8.
8. Mohammad HB, Mojtaba M, Rokhsareh A, Ameneh EV, Mohammad EK. Prehypertension; patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 290-5
9. Sathish T, Kannon S, Sarma PS, Razum O, Thankappan KR. Incidence of hypertension and its risk factors in rural Kerala, India: A community-based cohort study. Public Health 2012; 126, 25-32.
10. Hanujaroenkun S, MALATHUM P. Nursing care for hypertensive patients In: Hanujaroenkun S, editor, science of medicine's nursing. Bangkok: VJ printing; 2009. (in Thai)
5. Health Data Center, Ministry of Public Health. Population 35 years old has been screened and risk of hypertension. [online] 2017 [cited 9 March 2018]. Available from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48. (in Thai)
6. Ya-Nan D, Lei W, Guo-Ying G, Hao-Kun W, Zhen-Xuan H, Dan-Li W, et al. Prevalence of prehypertension and associated risk factors in Zhengzhou, middle China: A cross-sectional study. Biomed Res-India 2017; 28 (7): 3022-9.
7. Teemu JN, Elizabeth LM, Martin GL, Mir H, Neal KL, Ramachandran SV, et al. Risk for hypertension crosses generations in the community: a multi-generational cohort study. European Heart Journal 2017; 38: 2300–8.
8. Mohammad HB, Mojtaba M, Rokhsareh A, Ameneh EV, Mohammad EK. Prehypertension; patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 290-5
9. Sathish T, Kannon S, Sarma PS, Razum O, Thankappan KR. Incidence of hypertension and its risk factors in rural Kerala, India: A community-based cohort study. Public Health 2012; 126, 25-32.
10. Hanujaroenkun S, MALATHUM P. Nursing care for hypertensive patients In: Hanujaroenkun S, editor, science of medicine's nursing. Bangkok: VJ printing; 2009. (in Thai)
5. Health Data Center, Ministry of Public Health. Population 35 years old has been screened and risk of hypertension. [online] 2017 [cited 9 March 2018]. Available from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48. (in Thai)
6. Ya-Nan D, Lei W, Guo-Ying G, Hao-Kun W, Zhen-Xuan H, Dan-Li W, et al. Prevalence of prehypertension and associated risk factors in Zhengzhou, middle China: A cross-sectional study. Biomed Res-India 2017; 28 (7): 3022-9.
7. Teemu JN, Elizabeth LM, Martin GL, Mir H, Neal KL, Ramachandran SV, et al. Risk for hypertension crosses generations in the community: a multi-generational cohort study. European Heart Journal 2017; 38: 2300–8.
8. Mohammad HB, Mojtaba M, Rokhsareh A, Ameneh EV, Mohammad EK. Prehypertension; patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 290-5
9. Sathish T, Kannon S, Sarma PS, Razum O, Thankappan KR. Incidence of hypertension and its risk factors in rural Kerala, India: A community-based cohort study. Public Health 2012; 126, 25-32.
10. Hanujaroenkun S, MALATHUM P. Nursing care for hypertensive patients In: Hanujaroenkun S, editor, science of medicine's nursing. Bangkok: VJ printing; 2009. (in Thai)
5. Health Data Center, Ministry of Public Health. Population 35 years old has been screened and risk of hypertension. [online] 2017 [cited 9 March 2018]. Available from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48. (in Thai)
6. Ya-Nan D, Lei W, Guo-Ying G, Hao-Kun W, Zhen-Xuan H, Dan-Li W, et al. Prevalence of prehypertension and associated risk factors in Zhengzhou, middle China: A cross-sectional study. Biomed Res-India 2017; 28 (7): 3022-9.
7. Teemu JN, Elizabeth LM, Martin GL, Mir H, Neal KL, Ramachandran SV, et al. Risk for hypertension crosses generations in the community: a multi-generational cohort study. European Heart Journal 2017; 38: 2300–8.
8. Mohammad HB, Mojtaba M, Rokhsareh A, Ameneh EV, Mohammad EK. Prehypertension; patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 290-5
9. Sathish T, Kannon S, Sarma PS, Razum O, Thankappan KR. Incidence of hypertension and its risk factors in rural Kerala, India: A community-based cohort study. Public Health 2012; 126, 25-32.
10. Hanujaroenkun S, MALATHUM P. Nursing care for hypertensive patients In: Hanujaroenkun S, editor, science of medicine's nursing. Bangkok: VJ printing; 2009. (in Thai)
5. Health Data Center, Ministry of Public Health. Population 35 years old has been screened and risk of hypertension. [online] 2017 [cited 9 March 2018]. Available from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48. (in Thai)
6. Ya-Nan D, Lei W, Guo-Ying G, Hao-Kun W, Zhen-Xuan H, Dan-Li W, et al. Prevalence of prehypertension and associated risk factors in Zhengzhou, middle China: A cross-sectional study. Biomed Res-India 2017; 28 (7): 3022-9.
7. Teemu JN, Elizabeth LM, Martin GL, Mir H, Neal KL, Ramachandran SV, et al. Risk for hypertension crosses generations in the community: a multi-generational cohort study. European Heart Journal 2017; 38: 2300–8.
8. Mohammad HB, Mojtaba M, Rokhsareh A, Ameneh EV, Mohammad EK. Prehypertension; patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 290-5
9. Sathish T, Kannon S, Sarma PS, Razum O, Thankappan KR. Incidence of hypertension and its risk factors in rural Kerala, India: A community-based cohort study. Public Health 2012; 126, 25-32.
10. Hanujaroenkun S, MALATHUM P. Nursing care for hypertensive patients In: Hanujaroenkun S, editor, science of medicine's nursing. Bangkok: VJ printing; 2009. (in Thai)
11. Aroonsang.P. Nursing care for cardiovascular disease. Khonkaen: Klungnanawitaya; 2012. (in Thai)
12. Unnaphirak L, Ronnarithivichai C, Thongcharoen W, Leehakul W, Khumthaweporn P. Pathophysiology in nursing. Bangkok: Boonsiriprinting; 2012. (in Thai)
13. Yang S, Chun C, Jingru Z, Ying J, Ying J, Bingying N, Yanling W. Prevalence and risk factors associated with hypertension and prehypertension in a working population at high altitiude in China: a cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine 2017; 2017: 1-8
14. Shikha S, Ravi S, Gyan PS. Prevalence and Associated Risk Factors of Hypertension: A Cross-Sectional Study in Urban Varanasi. International Journal of Hypertension 2017.
15. Thai Hypertension Society. Guidelines in the Treatment of Hypertension 2015. [online] 2015 [cited 21 March 2018]. Available from http://www.thaihypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf (in Thai)
16. Lomplang P, Oba N, Wannapornsiri C. Factors Predicting Blood Pressure level among Essential Hypertensive Patients Age under 40 years, Uttaradit Province. Journal of Nursing and Health Sciences 2011; 5: 12-22. (in Thai)17. U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood Institute. Your guide To Lowering Your Blood Pressure With DASH. NIH Publication No. 06-4082; 2006.
18. Alexander AL, Stella SD, Kaberi D,Kerry M, Sonia B, Kelly BZ, et al. Guidelines Hypertension Canada’s 2017 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults. Canadian Journal of Cardiology 2017; 33: 557-76.
19. Mario S, Jose L, Shakir C, Ammar A, Clio O, John CM. Effects of the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Nutrition 2015; 113: 1-15.
20. Wiliam MV, Frank MS, Jamy A, Lawrence JA, George AB, Denise GS, et al. Effects of Diet and Sodium Intake on Blood Pressure: Subgroup Analysis of the DASH-Sodium Trial. Annals of Internal Medicine 2001; 135: 1019-28.
21. Patricia AH, Carol HP, Melody H, Linda SB. Effectiveness of Tailored Lifestyle Interventions, Using Web-Based and Print-Mail, for Reducing Blood Pressure among Rural Women with Prehypertension: Main Results of the Wellness for Women: DASHing Towards Health Clinical Trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014; 11: 148.
22. Joan M, Jacob EB, Karen LG, Nancy B, Ellen LG. Effect of the DASH Diet on Pre and Stage 1 Hypertensive Individuals in a Free-Living Environment. Nutrition and Metabolic Insights 2010; 3: 15-23.
23. Gihan SM, Nadia EL, Sayed A. Effect of Aerobic Exercise with DASH on Blood Pressure and Lipid Profile in Prehypertensive Women. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University 2013; 18: 101-8.
24. Jamie Z, Carol C, Michael BM, Jessica LT, Alicia SL, Elaine FM, et al. HUB City Steps: A 6-Month Lifestyle Intervention Improves Blood Pressure among a Primarily African-American Community. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2014; 114(4): 603-12.
25. Phunsuwan N, Glangkarn S, Tewthong K. (2015). Effectiveness of Change
Management Health Beliefs and Health Behaviors Self Risk Essential Hypertension
Disease at Kokmamaung Subdistrict, Pakham District, Buriram Province. Thahsin
University Journal 2015; 18(2): 70-78.
26. Wongtib U, Udomvong N, Narin R. (2015). Development of Hypertension Prevention
Program Among People at Risk by Community Participation. Nursing Journal 2015;
42(4): 12-24.
27. Moonsarnand S, Sumpowthong K. Effects of Dietary Behavior Modification Program
Guideline of the DASH with Self-Efficacy Theory and Social Support on Reducing the
Risk of Hypertension among Pre-hypertensive Patients. The Public Health Journal of
Burapha University 2016; 11(1): 87-98.
28. Prasartkeaw N, Terathongkhum S, Maneesriwongkul. The effect of a Home Visit and Talephone Follow-up Program on health Beliefs and Blood Pressure in Persons with Uncontrolled Hypertention. Journal of Public Health 2012; 42(3): 19-31.
29. Bubpa N, Nuntaboot K. Ways of community food management for caring of older people. Journal of Nursing Science & Health 2017; 40(3): 61-70. (in Thai)

Downloads

Published

2020-01-24

How to Cite

1.
บวรทิพย์ ภ. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน. JNSH [Internet]. 2020 Jan. 24 [cited 2022 Dec. 6];42(4):132-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/118568