หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต Evidence based practice for acute kidney injury recognition and monitoring in critical patients

Authors

  • นิษา ถนัดค้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

คำสำคัญ: ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ผู้ป่วยระยะวิกฤต การติดตาม การประเมิน การเฝ้าระวัง แนวปฏิบัติการพยาบาล การประเมินสารน้ำ การป้องกัน, Keywords: Acute kidney injury, Intensive care unit, Monitoring of AKI, Care bundle, Clinical practice guideline, Fluid assessment, Prevention

Abstract

บทคัดย่อ

            ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันเป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยระยะวิกฤต ดังนั้นการศึกษาองค์ความรู้ในการดูแลภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ใช้รูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของซูคัพ ในปี ค.ศ. 2000 เป็นกรอบแนวคิดใน การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ระยะคือ 1) การค้นหาปัญหาทางคลินิก 2)  เป็นการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การนำแนวปฏิบัติไปทดลองใช้ 4) การนำแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงไปใช้จริงกับหน่วยงาน บทความดำเนินการในระยะที่ 1 และ 2 ได้งานวิจัย 12 เรื่อง ตามกระบวนการศึกษาประกอบด้วย งานวิจัยระดับ 2 จำนวน 2 เรื่อง งานวิจัยระดับ 3 จำนวน 2 เรื่อง, ระดับ 4 จำนวน 3 เรื่อง, ระดับ 6 จำนวน 1 เรื่อง,ระดับ 7 จำนวน 4 เรื่อง นำงานวิจัยทั้งหมดมาประเมินคุณภาพวิเคราะห์และสกัดสาระสำคัญ สรุปประเด็นจากงานวิจัยได้ 3 ประเด็น คือ 1) การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน  2) การเฝ้าระวังการดำเนินภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และ 3) การประเมินความพอเพียงของการได้รับสารน้ำในร่างกาย ผลการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ดีทำให้ได้แนวทางในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต ที่สามารถนำไปสู่การดูแลและนำไปใช้ในคลินิกหรือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้ในระยะถัดไป

 

Abstract

            Acute kidney injury is a major cause of mortality in critically ill patients. This evidence based review aimed to summarize clinical knowledge for acute kidney injury assessment among critical patient. A conceptual framework of the evidence based practice model developed by Soukup (2000) was used in this study. It had four phases which consisted of 1) Evidence triggered phase, 2) Evidence supported phase, 3) Evidence observed phase, and 4) Evidence based phase. In this study, phase 1-2 was conducted. A total of 12 studies, there were  2 randomized controlled trials (Evidence level 2), 2 Quasi-experimental studies (Evidence level 3), 3 case controlled studies (Evidence level 4), 1 descriptive study (Evidence level 6), and 4 case studies (Evidence level 7). Result of syntheses EBPs included: assessment of risk factors for acute kidney injury ; acute kidney injury recognition and monitoring tool;  fluid assessment tool; assess and reduce the risk factors for acute kidney injury. The findings of this review provide recommendations of good practices in acute kidney injury recognition and monitoring in critical patients. Further evidence should also be gathered on a regular basis to continue developing the CNPG to ensure quality.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. National Kidney Foundation [Internet]. 2016 [cited 2017 April 5]. Available from:https://www.kidney.org/atoz/content/AcuteKidneyInjury
2. Fang Y, Ding X, Zhong Y, et al. Acute kidney injury in a Chinese hospitalized population. Blood Purif. 2010; 30: 120-126.
3. Lafrance JP, Miller DR. Acute kidney injury associates with increased long term mortality. J Am Soc Nephrol.
2010; 21: 345-52.
4. Harty J. Prevention and Management of Acute kidney injury. Ulster Med J 2014; 83(3): 149-157.
5. Haipeng S, Daomiao Xu, Guoen W. Prognostic indicators of patients with acute kidney injury in intensive care unit. World J Emerg Med 2010; 1(3): 209-211.
6. Kidney Disease Improving Global Outcomes[Internet].
2012 [cited 2017 April 5]. Available from:www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/KDIGO
7. Joslin J, Wilson H, Zubli D. Recognition and management
of acute kidney injury in hospitalised patients can be partially improved with the use of a care bundle. Clinical Medicine 2015; 15(5): 431-436.
8. Kalantari K, Chang JN, Ronco C, Rosner MH. Assessment of intravascular volume status and volume responsiveness in critically ill patients. Elsevier 2013; 83(6): 1017-1028.
9. Shepherd A. Measuring and
managing fluid balance. Nursing Times 2011; 107(28): 12-16.
10. KoZier, Erb. Fundamentals of Nursing. 10th ed. United States: Julie Levin Alexander; 2011.
11. Granado RC, Mehta RL. Fluid overload in the ICU: evaluation and management. BMC Nephrol 2016; 17: 109.
12. Boyd JH, Forbes J, Nakada TA, Walley KR, Russell JA. Fluid resuscitation in septic shock: a positive fluid balance and elevated central venous pressure are associated with increased mortality. Critical care Med 2011; 39(2):259-265.
13. Baird, Bethel. Fluid management [Internet]. 2010 [cited 2017 Jun 15]. Available from: https://www.slideshare.net/SabrinaLau2/stimulation-scenario
14. Cerda J, Sheinfeld G, Ronco C. Fluid Overload in Critically Ill Patients
with Acute Kidney Injury. Blood Purif 2010;29:331–338.
15. Soukup M. The center of advance nursing practice evidence-based practice model promoting the scholarship of practice. Nurs Clin North Am 2000; 35(2): 301-309.
16. Forde C, McCaughan J, Leonard N. Acute kidney injury: It’s as easy as ABCDE. BMJ Quality Improvement 2013; 2(1): 1-4.
17. Tsui A, Rajani C, Doshi R, Tennant R, Duncan N, et al. Improving recognition and management of acute kidney injury.
Acute Med 2014; 13(3): 108-112.
18. Kolhe NV, Reilly T, Leung J, Fluck RJ, Swinscoe KE, Selby NM, et al. A Simple care bundle for use in acute kidney injury. Nephrol Dial Transplant 2016; 31: 1846-1854.
19. Kolhe NV, Staples D, Reilly T, Merrison D, Mcintyre CW, Fluck RJ, et al. Impact of compliance with a care bundle on acute kidney injury. PLOS ONE 2015; 10(7): 1-12.
20. Craig JV, Smyth RL. The evidence based practice manual for nurses. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone; 2002.
21. Melnyk BM, Fine-Overholt E. Evidence-based practice in nursing and healthcare: a guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins; 2005.

Downloads

Published

2018-12-18

How to Cite

1.
ถนัดค้า น. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต Evidence based practice for acute kidney injury recognition and monitoring in critical patients. JNSH [Internet]. 2018 Dec. 18 [cited 2022 Aug. 20];41(3):44-53. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/115603