การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Estimations of postpartum blood loss

Authors

  • chaweewan deeying KhonKaen hospital

Keywords:

Keyword: Clinical Nursing Practice Guideline, Postpartum Blood Loss

Abstract

บทคัดย่อ

            วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและวัดผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด มี  5 ระยะคือ 1) ระยะก่อนทำการวิจัย พบว่าเป็นการตกเลือดหลังคลอดแบบเฉียบพลัน คิดเป็นร้อยละ3.9  2) ระยะของการทำวิจัย ได้สรุปปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 3) ระยะการจัดทำแผน พบกระบวนการพัฒนาได้ 4 แนวปฏิบัติย่อย  4) ระยะนำแผนไปปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพห้องคลอด 13 คน นำไปใช้กับผู้คลอด 10 คน นำผลมาปรับปรุงแล้วนำไปใช้กับผู้คลอด 181คน  5) ระยะการติดตามและประเมินผล พบว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง อุบัติการณ์ตกเลือดหลังคลอดลงเหลือร้อยละ 0.5 มีประสิทธิภาพในการเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น และช่วยเหลือแก้ไขป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกได้

คำสำคัญ :   แนวปฏิบัติการพยาบาล การสูญเสียเลือดจากการคลอด

Abstract

            Participatory action research aimed to develop and evaluate  a clinical nursing practice guideline (CNPG) for estimations of  postpartum blood loss. It comprised of five phases : 1)Pre - research phase  ; Acute postpartum hemorrhage was Three points nine percent 2) research phase ; Problem solving guideline   3) planning phase; Four sector of developing process was conducted.  4) Implementation phase; the feasible CNPG was piloted with ten laboring women at labor unit by the thirteen nurses/midwives. The  CNPG was revised and then implemented with  e hundred and eighty one laboring women. 5) monitoring and evaluation phase; which was the process of determining and evaluating the feasible CNPG. The finding showed that   CNPG was  practice guideline is possible to implement in real situation and can decrease post partum hemorrhage as low as zero point five percent  which play a role as warning signs of early post partum hemorrhage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Health Oranization [WHO]. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage All rights reserved.2012; Retriveved August 25,2016. Available from http://www.who.int/ about/licensing/copy right form /en/index.html
2. KhonKaen Hospital. Report of the hospital quality indicators A.D.2016. Copied documents. KhonKaen Hospital.
3. The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists . Emergency Obstetric. 3rd edition. Bangkok : Pimdee Co., Ltd ; 2000
4. Clinical Leadership Team Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Siriraj Hospital . Recommendations for Prevention and Mannagement. Bangkok.P.A.Living company Co.,Ltd ; 2013
5. Maneeporn Somanusor. Obstetrics Nursing Volume 2. 8th edition. Nonthaburi.2009 ; YTR printing Co.,Ltd.
6. Jirachaya Jeawkok and Santichai YammaiCathy. Participatory Action Research for Community Development. Retriveved August 27,2016. Available from http://www.hu.ac.th/eJournal2/Document/y14/01/99.pdf 2015.
7. Waraporn Boonchieng. Participatory Action Research-PAR New dimention of research methodology for community development. Retriveved August 27,2016. Available from http://www.crc.ac.th/2015/pdf/5.1.5-8-Par.pdf
8. Kessarawan Nilvarangkul. Action Research for Community Nursing. KhonKaen. klungnana Printing Co.,Ltd ; 2015.

Downloads

Published

2019-05-10

How to Cite

1.
deeying chaweewan. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Estimations of postpartum blood loss. JNSH [Internet]. 2019 May 10 [cited 2022 Aug. 9];42(1):73-82. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/114227

Most read articles by the same author(s)