การจัดการตนเองของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี Self-management in adolescents with Systemic lupus erythematosus(SLE)

Authors

Keywords:

การจัดการตนเอง วัยรุ่น โรคเอสแอลอี

Abstract

วิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาการจัดการตนเองของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นโรคเอสแอลอีอายุ 10-19 ปี  มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 136 คน  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามการจัดการตนเองของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นโรคเอสแอลอีมีการจัดการตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 50.7  แยกรายด้านพบว่าการจัดการตนเองที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีคือ  การรับประทานยา  การรับประทานอาหาร  การควบคุมอารมณ์  การป้องกันการกำเริบของโรค  และการสื่อสารกับทีมสุขภาพ  ส่วนการจัดการตนเองที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่  การออกกำลังกาย  และการป้องกันตนเองจากแสงแดด  พยาบาลควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่วัยรุ่นโรคเอสแอลอีให้มีการจัดการตนเองที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการกำเริบของโรคเอสแอลอี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Supattana - Sakdisthanont, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, THAILAND.

no

Downloads

Published

2018-10-02

How to Cite

1.
Sakdisthanont S-, Siripul P. การจัดการตนเองของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี Self-management in adolescents with Systemic lupus erythematosus(SLE). JNSH [Internet]. 2018 Oct. 2 [cited 2022 Oct. 1];41(2):11-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/113466

Most read articles by the same author(s)