The Factors related to parenting stress of teenage mothers

:parenting stress, teenage mothers

Authors

  • duangduean - duangsamran 0897174712
  • Intiporn Pakkete

Keywords:

parenting stress, teenage mothers

Abstract

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก

Factors related to parenting stress of teenage mothers

ดวงเดือน  ดวงสำราญ (Duangduean Duandsamran)*  อินทิพร ปักเคเต (Intiporn Pakkete)*

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาระดับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของบุตร และการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร ตัวแปรตามคือความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร กลุ่มตัวอย่างคือมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกที่มาตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห์ หรือนำบุตรมารับวัคซีน 8 สัปดาห์หลังเกิดที่โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 135 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ข้อมูลทั่วไป ระดับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร แบบประเมินพฤติกรรมของบุตร  และการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร ผ่านการหาความตรงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2, 3 และ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .93, .90 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไควสแควร์ และสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่ามารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกมีความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรอยู่ในระดับเครียดน้อย พฤติกรรมของบุตรค่อนข้างเลี้ยงยาก  การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรระดับมาก การศึกษาความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของบุตรไม่มีความสัมพันธ์จากการเลี้ยงดูบุตร ส่วนการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(r = -.203, p= 0.018)  

 

คำสำคัญ : ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร   วัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก

 

    

*    อาจารย์ สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

ABSTRACT

This descriptive study aimed to assess the parenting stress level, babies behavior and family supports  and to explore factors associated with parenting stress in teenage mothers. Purposive sampling was used to recruit 135 samples of teenage mothers whose age were 15-19 years old and their babies  were receiving services at well-baby clinic of Phimai hospital, Nakhon Ratchasima province. Research instruments included 4 self-report questionnaires completed by teenage mothers. There were a demographic questionnaires, the questionnaires of babies behavior and the family supports questionnaires. The parenting stress’s scale, the babies behavior’s scale and the family supports’s scale with their reliabilities of Cronbach’s alphas of .93, .90  and .80 respectively. The data were analyzed by using-frequency, percent, mean, standard deviation, Chi-Square and Pearson’s correlation coefficiency.

Results revealed that the sample had low level of parenting stress. Their babies  were rather difficult to care and their family supports were high level. With regard to personal factors were not associated with parenting stress. However level of family supports were statistically significant related to parenting stress (r = -.203, p<.05). Knowledge of parenting stress level and correlated factors should continually promote and educate patient and families. Proactive health service and participation must be applies.

 

Keyword : parenting stress, teenage mothers

 

     

 

 

*   Lecturer, Department of Maternal-neonatal and midwifery Nursing, Faculty of

   Nursing, Vongchavalitkul University.

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor
reproductive outcomes among adolescents in developing countries [Internet].
Geneva: WHO; 2011 [cited 2017 Apr 1]. Available from:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_ eng.pdf
2. Bunyarit Sukrat. Pregnancy in adolescents. Nonthaburi: Ministry of Public Health
Publishing; 2014. (in Thai)
3. Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy, Ministry of Public
Health, Thailand. Number of total live births and live births in hospital and percentage
of live births in hospital per total live births by region and province, 2006 - 2010
[Internet]. 2012 [cited 2017 Apr 1]. Available from:
http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/ statistic53/2.1.4_53.pdf.
4. Regional Health Promotion Center 5 Nakhon Ratchasima. Annual Report, 2012.
5. Keawjanta N, Prevalence of Depression in Adolescent Pregnancy in Antenatal Clinics,
Provincial Hospital, Northeastern Thailand. Journal of the Psychiatric Association of
Thailand : 2014 ; 59(3): 207-220.
6. Vanitbuncha, K. The statistics for research (4th ed.). Bangkok: Thamsan; 2009. (in
Thai)
7. Abidin, R. R. Parenting stress index: Professional manual (3rd ed.). Odessa:
FL: Psychological Assessment Resources; 1995.
8. House JS. Work stress and social support. Reading, Massachusetts: Addison-
Wesley; 1981.
9. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Annual report 2013.
Nonthaburi: Department of Mental Health: 2013.
10. UNICEF Thailand. Terms of Reference for Situational Analysis of Adolescent
Pregnancy. 2013: p10
11. Prasopkitikun T, Tilokskulchai F, Vipuro N, Relationship between selected factors and
parenting stress in mothers. Journal of Nursing Sciences 2010; 28(1): 19 – 27
12. Manachevakul S, Prasopkittikun T, Sangperm P. Factors Predicting Parenting Stress
in Mothers of Infants. Journal of nurses’association of Thailand, north-eastern
division.2012; 30(1): 53 – 62.
13. Osberg, M., & Hagekull, B. A structural modeling approach to the
understanding of parenting stress. Journal of Clinical Child Psychology 2000. 2002
29(4): 615-625.
14. Secco ML, Moffatt MEK. Situational, maternal, and infant influences on parenting
stress among adolescent mothers. Issues Compr Pediatr Nurs. 2003;26:103-22.
15. Tajai S, Tubsaitong S. Relationships among stress coping strategies, social support, income
and stress of autistic children's mothers. The Journal of the research promotion association.
2013:.4(1): 149-163.

Published

2020-06-25

How to Cite

1.
duangsamran duangduean-, Pakkete I. The Factors related to parenting stress of teenage mothers: :parenting stress, teenage mothers. JNSH [Internet]. 2020 Jun. 25 [cited 2023 Jun. 3];43(2):55-63. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/111419