ผลของดนตรีพื้นบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

Authors

  • Supap Imoun Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine,Khon Kaen University
  • Praew Kotruchin
  • Panor Techa-atik
  • Thapanawong Mitsungnern

Keywords:

Hypertension, Music therapy

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดนตรีพื้นบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิต และแนวโน้มความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลง เป็นการวิจัยแบบ Randomize Controlled Trial ในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 60 คนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่มย่อย เครื่องมือคือ เพลงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  สมุดบันทึกความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต โทรศัพท์มือถือ กลุ่มทดลองโหลดเพลงลงในโทรศัพท์มือถือไปฟังเพลงที่บ้านวันละ 1 ครั้ง จำนวน 30 วันวัดความดันโลหิตทุกวัน  กลุ่มควบคุมให้ปฏิบัติตัวและบันทึกความดันโลหิตตามเดิมที่เคยปฏิบัติ  วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มใช้ independent t test  ภายในกลุ่มใช้ paired t test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ฟังดนตรีพื้นบ้านอีสานความดันโลหิตซิสโทลิกลดลงต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ฟังดนตรีเฉลี่ย 9.5 มิลลิเมตรปรอทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   (p<0.01, 95% CI -11.43,-7.64) ไดแอสโทลิกกลุ่มฟังดนตรีลดลงต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเฉลี่ย  3.2  มิลลิเมตรปรอทแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01, 95% CI -5.20,-1.09 )

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Supap Imoun, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine,Khon Kaen University

Thailand Citation Index Centre

References

1. Phokaiwanichkul T. Hypertension Crises. In Wattanasirichaikul S, Srilamard D, Prayongrat K. editors. Textbook of emergency medicine. 3 rd ed. Bangkok: Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University; 2010. P. 39-59.
2. Thai Hypertension Society. Thai guidelines on the treatment of hypertension 2015. Bangkok: Society; 2015.
3. Bureau of Non Communicable Disease. The statistic of non-communicable disease 2007-2015 [internet]. 2015 [cite 2015 June 1]. Available from http://www.thaincd.com/information-statistic/non-communicable-disease-data.php
4. Statistic of hypertension patient in Srinagarind Hospital. Khon Kaen: Faculty of Medicine, Khon Kaen University; 2016.
5. Statistic of hypertensive crisis patient in Hyprtensive Crisis Clinic, Srinagarind Hospital. Khon Kaen: Faculty of Medicine, Khon Kaen University; 2015.
6. Imoun S, Mitsungnerm T, Techa-atik P. Effective of a Praying Therapy for Blood Pressure Control of Hypertensive Patients. J Nursing and Health care. 2015; 32(2): 44-53.
7. do Amara MAS, Neto MG, de Queiroz JG, Martins-Filho PRS, Saquetto MB, Oliverira Carvalho V. Effect of music therapy on blood pressure of individuals with hypertension: A systematic review and Meta-analysis. Int J Cardiol. 2016; 1(214):461-4
8. Bekiroglu T, Ovayolu N, Ergün Y, Ekerbiçer H. Effect of Turkish classical music on blood pressure: A randomized controlled trial in hypertensive elderly patients. Complementary Ther Med. 2013; 21(3): 147–54.
9. Juangpanich U, Onbunreang J, lunlud J, Khansorn T, Vatanasapt P. Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients. J Nursing and Health care. 2012; 30(1): 46-52.
10. Sumrongthong B. Music Therapy. Bangkok: Department of Thai Tradinal and Alternative Medicine; 2008.
11. Roy SC, Andrews HA. The Roy adaptation model. 2 nd ed. Stamford, Conn: Appleton & Lange; 1999.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

1.
Imoun S, Kotruchin P, Techa-atik P, Mitsungnern T. ผลของดนตรีพื้นบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2022 Dec. 5];41(1):12-23. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/109704