ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคน ในชุมชนเขตกึ่งเมือง

Authors

  • นงเยาว์ มีเทียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

พฤฒพลัง ผู้ใหญ่วัยกลางคน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของพฤฒพลังและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคนในชุมชนเขตกึ่งเมือง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 150 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พฤฒพลัง การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97, 0.95 และ 0.96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การทดสอบไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนและเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤฒพลังโดยรวมและรายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกันที่มั่นคง อยู่ในระดับสูง 2) อายุ ระดับการศึกษา และความเพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤฒพลัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤฒพลัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ดังนั้น พยาบาลและบุคลากรสุขภาพควรส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพฤฒพลังอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสนับสนุนของสังคม และส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

1.
มีเทียน น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคน ในชุมชนเขตกึ่งเมือง. JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2022 Dec. 5];41(1):47-55. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/109425