การพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอด Nursing care to reduce fear of childbirth

Authors

  • ชนิดาภา ขอสุข
  • สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

Keywords:

childbirth, fear, nursing

Abstract

บทคัดย่อ

ความกลัวการคลอดสามารถเกิดขึ้นตั้งแตระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภไปจนถึงไตรมาสที่สามและ ตอเนื่องถึงระยะคลอดและระยะหลังคลอด ความกลัวการคลอดมีหลายระดับตั้งแตระดับที่ไมมีความกลัวเลยไป จนถึงมีความกลัวในระดับที่รุนแรง ความกลัวการคลอดมี 2 ลักษณะคือ ความกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นและ ความกลัวในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแลว ความกลัวการคลอดสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของหญิงตั้งครรภและสง ผลกระทบตอผลของการคลอด บทบาทของพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอดจึงควรเริ่มตนตั้งแตในระยะ ตั้งครรภจนถึงระยะคลอดและหลังคลอด โดยมีการประเมินระดับความกลัว การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ ตั้งครรภและการคลอด รวมทั้งการสงเสริมการดูแลจากบุคคลในครอบครัว

คําสําคัญ: การคลอด ความกลัว การพยาบาล

Abstract

Fear of childbirth can occurs since the first trimester of pregnancy until the third trimester and continues through labor stage and postpartum. Fear of childbirth occurs in many levels, from fearlessness to severe fear. There are two features: prospective fear and retrospective fear. It affects daily life of pregnant women and effect to birth outcomes. The role of nurses to reduce fear of childbirth should begin from the beginning of pregnancy to the labor stage and postpartum. Assessing the level of fear, providing accurate knowledge about pregnancy and childbirth, including the promotion of care from family members are the crucial rofe of nurses to minimine fear of childbirth.

keywords: childbirth, fear, nursing

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-05

How to Cite

1.
ขอสุข ช, อนุสรณ์ธีรกุล ส. การพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอด Nursing care to reduce fear of childbirth. JNSH [Internet]. 2017 Sep. 5 [cited 2022 Aug. 12];40(3):160-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108309

Most read articles by the same author(s)