ความปวดในผู้สูงอายุ : ปัญหาซับซ้อนและการจัดการทางการพยาบาล Pain in older people: Complex problems and nursing management

Authors

  • ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์

Keywords:

pain, older people, nursing management

Abstract

บทคัดย่อ

ความปวดเปนปญหาพบบอยและมีความซับซอนในผูสูงอายุ การจัดการความปวดประกอบดวยวิธีที่ใช ยาและไมใชยา ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุทําใหผลของยาที่ผูสูงอายุไดรับแตกตางจาก วัยอื่น ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคเรื้อรังหลายโรคจึงมีการใชยาหลายขนาน ทําใหมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยา มากขึ้น การใชยาสําหรับการจัดการความปวดในผูสูงอายุจึงมีขอควรระวังเปนพิเศษเพื่อปองกันหรือลดอาการ ไมพึงประสงคจากยา พยาบาลควรมีความเขาใจในแนวทางการใชยาเพื่อลดปวดและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการ ความปวดโดยไมใชยาซึ่งเปนบทบาทอิสระในการดูแลผูสูงอายุที่มีความปวด บทความนี้นําเสนอการจัดการความ ปวดและการใชองคความรูตามกระบวนการพยาบาลเพื่อเปนแนวทางใหพยาบาลดูแลจัดการความปวดในผูสูงอายุ อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: ความปวด ผูสูงอายุ การจัดการทางการพยาบาล


Abstract:

Pain is a common and complex problem in older people. Pain management includes pharmacological and non-pharmacological approaches. Ageing process alters effect of medication in older people, which is different from other aged groups. Multiple morbidities lead to poly-pharmacy, contributing to higher risk of drug interaction. Pharmacological management for them requires special consideration to prevent or minimize adverse effects. Nurses should make understanding of pharmacological and non-pharmacological approaches in caring for older people with pain. This article focuses on pain management and application of nursing process for guiding nurses to care and manage pain in older people comprehensively and effectively.

keywords: pain, older people, nursing management

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-24

How to Cite

1.
พันธุ์พาณิชย์ ล. ความปวดในผู้สูงอายุ : ปัญหาซับซ้อนและการจัดการทางการพยาบาล Pain in older people: Complex problems and nursing management. JNSH [Internet]. 2017 Aug. 24 [cited 2022 Sep. 30];40(3):148-59. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108304

Most read articles by the same author(s)