การพยาบาลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต : การประยุกต์แนวคิด FAST HUG Nursing care to promote nutrition in critically ill patients : Using FAST HUG concept

Authors

  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร
  • อภิญญา กุลทะเล

Keywords:

FAST HUG, malnutrition, nutrition care, critically ill patients, interdisciplinary approach

Abstract

บทคัดย่อ

ภาวะทุพโภชนาการเปนปญหาที่สําคัญสําหรับผูปวยวิกฤตทั่วโลก ภาวะดังกลาวทําใหภูมิตานทานรางกายตํ่า แผลหายชา กลามเนื้อออนแรง เกิดความพิการและเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้การดูแลดานโภชนาการเปนปจจัยสําคัญ ที่นําไปสูการฟนหายจากโรค และลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ซึ่งพยาบาลเปนผูที่ใกลชิดและมีบทบาทโดยตรง ตอการดูแลโภชนาการผูปวย อยางไรก็ตามการดูแลโภชนาการในผูปวยวิกฤตนั้นมีความซับซอน จําเปนตองอาศัย ความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลอยางเหมาะสม ปลอดภัย และลดการเกิดอาการไมพึงประสงค ดังนั้น การมีแนวการปฏิบัติจะชวยลดความแตกตางในการปฏิบัติงานทั้งในพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพไดมีแนวทาง การปฏิบัติเปนทิศทางเดียวกัน จะชวยสงเสริมคุณภาพการดูแล บทความนี้ นําเสนอการประยุกตแนวคิด FAST HUG เปนแนวทางการดูแลผูปวยวิกฤตที่ชวยเพิ่มผลลัพธการดูแลผูปวยและเปนเครื่องมือเชื่อมโยงการนําความ รูเชิงประจักษสูการปฏิบัติที่เหมาะสม

คําสําคัญ: แนวคิด FAST HUG ภาวะทุพโภชนาการ การสงเสริมภาวะโภชนาการ ผูปวยวิกฤต สหสาขาวิชาชีพ

Abstract

Malnutrition is a worldwide major problem for among critically ill patients. Poor nutrition status causes low immune resistance, poor wound healing, muscle weakness, disability and mortality. Therefore, nutrition is an important factor to promote illness recovery and reduce the incidence of various complications. Nurses have a direct role in providing nutrition care for patients. However, nutrition care for critically ill patients is complicated and requires the cooperation of a multidisciplinary team. To promote the quality of care, using a conceptual framework in providing care will reduce discrepancy of care practice among interdisciplinary team. This article presents the application of the FAST HUG framework, a guide for critically ill patients which is a tool that can help to improve safety patient outcomes and evidence-based knowledge into practice.

keywords: FAST HUG, malnutrition, nutrition care, critically ill patients, interdisciplinary approach

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-15

How to Cite

1.
ธีรานุตร อ, กุลทะเล อ. การพยาบาลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต : การประยุกต์แนวคิด FAST HUG Nursing care to promote nutrition in critically ill patients : Using FAST HUG concept. JNSH [Internet]. 2017 Sep. 15 [cited 2022 Sep. 29];40(3):126-37. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108292

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>