ปัจจัยทำนายความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Predictors of turnover intention of professional nurses in regional hospital, Northeast Region of Thailand

Authors

  • สุภาพร ตันดี
  • วิภาพร วรหาญ

Keywords:

turnover intention, professional nurses, regional hospital

Abstract

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา แบบการศึกษาเชิงทํานาย เพื่อศึกษาปจจัยทํานายความตั้งใจลา ออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุงาน 1-10 ป จํานวน 526 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงเปน 4 สวน สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 ความตั้งใจลาออกจากงาน สวนที่ 3 ความพึงพอใจในงานและสวนที่ 4 ความ ผูกพันตอองคการ หาความเที่ยงแบบสอบถาม สวนที่ 3 และ 4 โดย ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได .84 และ .89 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห ถดถอยโลจิสติค ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจลาออกจากงานไดแก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โอกาสในการเลือกงาน และการไดรับการสนับสนุนใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ

คําสําคัญ: ความตั้งใจลาออกจากงาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย
Abstract

This was a descriptive research using predictive approaches to study predictors of turnover intention of professional nurses. The samples were 526 professional nurses working at Regional Hospital, Northeast Region of Thailand for 1-10 years. The research instrument was a questionnaire which was divided into 4 parts: Part 1: personal factors, Part 2: turnover intention, Part 3: job satisfaction and Part 4: organizational commitment. The third and fourth parts of the questionnaire were tested by Cronbach’s alpha coefficient. The Cronbach’s alpha coefficients of the two parts were .84 and .89, respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and logistic regression analysis. The predictors of turnover intention included unity, opportunity to choose a job and being supported to increase skills.

keywords: turnover intention, professional nurses, regional hospital

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-07-11

How to Cite

1.
ตันดี ส, วรหาญ ว. ปัจจัยทำนายความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Predictors of turnover intention of professional nurses in regional hospital, Northeast Region of Thailand. JNSH [Internet]. 2017 Jul. 11 [cited 2022 Aug. 12];40(3):116-25. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108291