แนวทางการจัดการด้านอาหารของชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ Ways of community food management for caring of older people

Authors

  • นิศาชล บุบผา
  • ขนิษฐา นันทบุตร

Keywords:

food management, health promotion in older people, critical ethnography, community nurses

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบวิพากษ เพื่อศึกษาแนวทางจัดการดานอาหารของ ชุมชนและปจจัยเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสามารถจัดการอาหารเพื่อการดูแลผูสูงอายุ ศึกษาในกลุมผูสูงอายุและ ครอบครัวจํานวน 41 คน และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 79 คน รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา พบวามี 2 แนวทาง คือ 1) การสรางอาหารเพื่อจัดการ โรค อาหารสมวัยสําหรับผูสูงอายุ ปลอดภัย และมีโภชนาการ และ2) การจัดทําและนําใชขอมูลผูสูงอายุและขอมูล การผลิตอาหารในชุมชน และการจัดการปจจัยเงื่อนไขดานคน ขอมูล วิธีการทํางานและงบประมาณ ที่เปนกลไก สงผลใหชุมชนสามารถจัดการอาหาร ซึ่งเปนแนวทางแกพยาบาลชุมชนดําเนินการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน ชุมชนดวยการดูแลดานอาหาร

คําสําคัญ: การจัดการดานอาหาร การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบวิพากษ พยาบาลชุมชน

Abstract This critical ethnography aims to study ways of community food management and factors affected to the food managing for caring of aging people in community. It was conducted with 41 elders and 79 related people who involved in food management for aging people. Data were collected by participation observations, interviews and focus groups discussion, and analyzed by using content analysis. The results reveal 2 ways; 1) food production for prevention of chronic diseases, age appropriateness, safety and nutritious and 2) the management and utilization of data of aging people and food production in community. Managing factors which are mechanism include human, data, method and budget. These ways guide community nurses to promote health and wellness of older people in community by caring about foods.

keywords: food management, health promotion in older people, critical ethnography, community nurses

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-07-10

How to Cite

1.
บุบผา น, นันทบุตร ข. แนวทางการจัดการด้านอาหารของชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ Ways of community food management for caring of older people. JNSH [Internet]. 2017 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 12];40(3):61-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108269