ความรับผิดทางละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่ของพยาบาล Tort Liability of Nurse

Authors

  • จินตนา สุวิทวัส

Keywords:

nurse tort liability

Abstract

บทคัดย่อ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ บางครั้งอาจมีการกระทำละเมิดในขณะปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งพบว่ามีสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ การปฎิบัติหน้าที่ไม่ได้มาตรฐานของพยาบาล และความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ซึ่งพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 คือหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอากับพยาบาลต้องมีข้อเท็จจริงปรากฎว่า พยาบาลได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น โดยไม่นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเมื่อพยาบาลถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบ เมื่อหน่วยงานของรัฐไล่เบี้ย หากพยาบาลไม่เห็นด้วยกับคำสั่งควรอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ระหว่างอุทธรณ์พยาบาลยังคงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่งนั้นจนกว่าคำสั่งถูกเพิกถอนจึงมีสิทธิขอคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย

คำสำคัญ :  พยาบาล ความรับผิดทางละเมิด

Abstract

Nursing and midwifery professions is related to patient care. Nursing who in the government sector.Sometimes there is a violated action by the State duties. There are two main causes:  the State duties are not standardized and the fault or defect of the State Agency or operating system. The nurse will be protected from Tort Liability Act B.E.2539, the State Agency must reimburse a compensation for the victim.The State authority can take the recourse from the nurse when it revealed that the nurse performed the violation by purposely or severely negligence only.For this result, the principle debtor condition cannot be used to apply and excluded the fault or defect of the State Agency. So, when the nurse allegedly violated must notify supervisors at all levels to acknowledge. When the State Agency take the recourse, the nurse should appeal to dispute such a order If the nurse does not agree with the order, the appeal should be contested within the time required by law. During the appeal, the nurse must still have to pay compensation to The State Agency under that order until the order is revoked, so it is eligible for a refund of interest.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-05

How to Cite

1.
สุวิทวัส จ. ความรับผิดทางละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่ของพยาบาล Tort Liability of Nurse. JNSH [Internet]. 2017 Jun. 5 [cited 2022 Aug. 10];40(2):146-52. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108116