ความวิตกกังวลจากการพรากจากในเด็ก : Separation anxiety

Authors

  • นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์

Keywords:

separation anxiety, development, child, role of nurse

Abstract

 

 

บทคัดย่อ

พัฒนาการหนึ่งที่เด็กส่วนใหญ่ต้องก้าวผ่านนั่นคือ ความวิตกกังวลจากการพรากจาก จากการที่เด็กต้องออกจากสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่คุ้นเคยไปพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่และบุคคลแปลกหน้า เด็กจะแสดงพฤติกรรมความวิตกกังวล เช่น ร้องไห้ กรีดร้อง และพฤติกรรมถดถอยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้ดูแลเองก็เกิดความวิตกกังวลเช่นกัน หากผู้ดูแลไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถจัดการกับความวิตกกังวลของเด็กอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ดูแลอาจทำให้ปฏิกิริยาความกังวลของเด็กรุนแรงมากขึ้น มีระยะเวลายาวนานขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์ให้พยาบาลมีบทบาทช่วยให้ผู้ดูแลมีแนวทางลดความวิตกกังวลจากการพรากจากในเด็กและนำไปใช้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ : ความวิตกกังวลจากการพรากจาก, พัฒนาการ, เด็ก, บทบาทพยาบาล

Abstract

One of the development every child has to encounter is separation anxiety, which defined as when the child has to leave familiar environment and people to face strangers and new surroundings.  The child might demonstrate anxious reactions such as crying, screaming, or other regressed behaviors.  These behaviors can cause anxiety in caregivers as well.  If the caregivers do not understand the situation and cannot manage the child’s anxiety appropriately, the anxiety of their child might increase in level or prolong in duration. The objective of this article is role of nurse to provide guideline to caregivers in managing the child anxiety appropriately.

keywords : separation anxiety, development, child, role of nurse

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

1.
ทีฆวิวรรธน์ น. ความวิตกกังวลจากการพรากจากในเด็ก : Separation anxiety. JNSH [Internet]. 2017 May 15 [cited 2022 Aug. 10];40(2):130-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108112