ความกลัวการคลอด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอด ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในไตรมาสที่ 3 Fear of childbirth among pregnant teenagers in the third trimester and its related factors

Authors

  • จีราภรณ์ ปราบดิน

Keywords:

fear of childbirth, self-esteem, social support

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความกลัวการคลอด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในไตรมาสที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จำนวน 390 ราย มีอายุ 10-19 ปี อายุครรภ์ 28-40 สัปดาห์ ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลศูนย์ในภาคใต้จำนวน 6 แห่งระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความกลัวการคลอด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 17-19 ปี มีความกลัวการคลอดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (ร้อยละ 43.08) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอด พบว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการคลอดที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 (r = -0.316 และ -0.205 ตามลำดับ) ส่วนอายุ รายได้ครอบครัว และจำนวนครั้งของการคลอดไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอด ดังนั้นจึงควรหาวิธีส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเพื่อลดความกลัวการคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

คำสำคัญ: ความกลัวการคลอด  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม

Abstract

                This cross-sectional descriptive correlation research aimed to examine level of fear of childbirth and factors related to fear of childbirth among pregnant teenagers in the third trimester. A purposive sample was 390 pregnant women whose age of 10-19 years old with gestational age of 28-40 weeks attending the prenatal clinic of regional hospitals in southern Thailand from March to September 2015. The data were collected using the “Fear of Childbirth” questionnaire. This study showed  that the sample had age of 17-19 years and most pregnant women had a high fear of childbirth (43.08%). Self-esteem and social support had significant minimal negative correlation with fear of childbirth (r = -0.316 and -0.205, respectively). Maternal age, family income and numbers of childbirth were not correlated with fear of childbirth. Thus it is necessary to find methods to increase self-esteem and social support of women during pregnancy in order to reduce the fear of childbirth of teenage pregnant women.

keywords: fear of childbirth, self-esteem, social support

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-04-19

How to Cite

1.
ปราบดิน จ. ความกลัวการคลอด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอด ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในไตรมาสที่ 3 Fear of childbirth among pregnant teenagers in the third trimester and its related factors. JNSH [Internet]. 2017 Apr. 19 [cited 2022 Aug. 10];40(2):96-106. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108102