สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง : เชียงราย The situation, health problems and care needs of older persons with chronic illness: Chiangrai

Authors

  • พรทิพย์ สารีโส

Keywords:

Health problems, Care needs, Older persons, Chronic illness

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงราย ตาม Chronic Care Model ของ Wagner สุ่มเลือกพื้นที่ศึกษาและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังผู้ดูแลหลัก ผู้ดูแลในชุมชนบุคลากรสุขภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและสนทนากลุ่ม ด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 12 คน ผู้ดูแลหลัก 11 คน ผู้ดูแลในชุมชน 23 คนและบุคลากรสุขภาพ 4 คน  ปัญหาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังการเคลื่อนไหวส่วนผู้ดูแลหลักต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1 คนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุไม่ชัดเจนทั้งในชุมชนและหน่วยบริการสุขภาพความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุการเยี่ยมที่บ้าน การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลและระบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับชุมชนผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงในบริบทชุมชนเมืองภาคเหนือต่อไป

The Chronic Care Model of Wagner was applied to study a health problem and care needs of older persons with chronic illnesses. Random sampling was used to select area of the study. The samples consist of older persons with chronic illnesses, primary caregivers, caregivers in community and health personnels. Data collection was done by in depth interview and focus group discussion through questionnaire on demographic and semi-structure interviews. Descriptive statistics and content analysis were used to analyze an obtained data.There were 50 participants; 12 older persons with chronic illnesses, 11 primary caregivers, 23 caregivers in community and 4 health personnels. The most of older persons were burdened with a movement problem and the primary caregivers need to care other family members. The main problem of community and health service was unclear older persons support policy. A care need were a regular home visit, enhance caregiver skills and a community oriented health care service.  These finding can be used as basic data to create health care system for dependent older people group in the Northern Thailand.

คำสำคัญ ปัญหาสุขภาพ ความต้องการการดูแล ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง

Key word; Health problems, Care needs, Older persons, Chronic illness

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-05-17

How to Cite

1.
สารีโส พ. สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง : เชียงราย The situation, health problems and care needs of older persons with chronic illness: Chiangrai. JNSH [Internet]. 2017 May 17 [cited 2022 Aug. 10];40(2):85-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/108093