การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Authors

  • ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Keywords:

Child Development, family, child development center

Abstract

       This action research aimed to study the participation by family and Nancy of child  development Center.total of 30 key informants were purposively in the study.Data were collected by focus group discussion of  3 Nancy and 27 family. Analyzed data by content analysis method.The results indicated that 3 strategie of child developments included:1) enhancing participation in family and Nancy activities.2) strengthening family and Nancy network.and 3) providing knowledge to surveillance and promoting child development education. After strategies implementation, resulting in child developmental improvement.The stakeholders understand child development monitoring and promote.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

1.
ไชยชนะแสง ท. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2023 Feb. 1];41(1):95-104. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/101899