การจัดการตนเองในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน Self-management in pregnant women with gestational diabetes

Authors

  • Parichart Tewapitak School of Nursing

Keywords:

self-management, gestational diabetes, pregnant women

Abstract

บทคัดย่อ
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ และมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารก ถ้าไม่สามารถควบคุมภาวะเบาหวานได้จะเพิ่มอัตราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากทารกตัวโต มีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และเพิ่มอัตราการตายทารกปริกำเนิด การจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่มีการนำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ บทความนี้มุ่งให้พยาบาลและทีมสุขภาพเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการตนเอง เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภ์ โดยพยาบาลและทีมสุขภาพต้องเข้าใจการรับรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการตนเอง และปรับกลยุทธ์การสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อให้สตรีตั้งครรภ์จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: การจัดการตนเอง ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์
Abstract
Gestational diabetes could be found as a complication among pregnant women. It has adverse effects on pregnant woman and fetus’ health. This complication may increase the rates of cesarean section because of big fetus, the probability of pregnancy-induced hypertension and the rates of fetal death after birth. The concept of self-management has been applied to control blood glucose levels and reduction of any following complications. This article intends to raise the awareness of nurses and health personnel in self-management support for the pregnant women to make decision how to care for themselves and fetus by understanding their perception, experiences, problems and difficulties, and also their facilitating factors in self-management and adjust strategies of self-management support in order to help them perform self-management efficiently.
Keywords: self-management, gestational diabetes, pregnant women

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-05-10

How to Cite

1.
Tewapitak P. การจัดการตนเองในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน Self-management in pregnant women with gestational diabetes. JNSH [Internet]. 2019 May 10 [cited 2022 Aug. 20];42(1):130-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/101340